Husk de tre, T.T.T. Slit, men vit: Ting Tar Tid!

Piet Hein

For å oppnå endring er man nødt til å spille på lag med de som kjenner konteksten der endringen skal foregå. Dette kjennskapet er det ikke en person eller en gruppe alene som har, men det består av mange ulike oppfatninger og behov. Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring. Bred involvering gjør også prosessledelse til et godt egnet verktøy for tillitsbygging, for eksempel på tvers av fagområder eller hierarkiske nivåer.

Verktøy for tillit og endring

Prosesser egner seg som metode når man har utfordringer der det ikke finnes en klart definert løsning. Prosesser krever planlegging og bred involvering, og poenget er at ulik kunnskap og styrker hos deltagerne skal bidra til nye løsninger. Gode prosesser oppfyller grunnleggende behov vi mennesker har, blant annet ønsket om tilhørighet, ønsket om å lære og ønsket om selvbestemmelse. God prosessledelse har økt tillit som bieffekt.

Samskaping gjennom prosessledelse

Framtida skapes gjennom nye former for dialog, både internt i egen organisasjon og med eksterne samarbeidspartnere. En samskapende dialog vil gi flere perspektiver og muligheter for nye handlinger. Det innebærer en annen arbeidsform enn vanlige arbeidsprosesser og møtearenaer med saksframlegg og vedtak. Kreative og lærende metoder tas i bruk i prosessen med å utvikle forståelse av hvilke behov og muligheter som finnes.

Prosessledelse egner seg godt til dette formålet. I skolen er prosessledelse en egnet metode for å samskaping i profesjonsfellesskapet, og for å involvere andre i og utenfor personalet for å få perspektiver og kunnskap inn i det pedagogiske utviklingsarbeidet i skolen. Disse andre kan være assistenter, forskere, andre profesjonsgrupper, merkantilt eller driftsansatte på skolen, foreldre og ikke minst elevene selv.

Begrunnelsen for bruk av prosessledelse

 

(illustrasjon)

For lederen er to ting viktige å huske på...

…vi tror vi vet mer om andres holdninger, meninger og egenskaper enn vi gjør. Vær åpen for andre synspunkter og prøv å møte dem med åpenhet selv. Gode prosessverktøy hjelper både deg og de andre deltagerne til å få til dette.

For det andre må du akseptere at ting tar tid, og formidle det samme til de andre deltagerne. Alle prosesser starter med at man må ta avgjørelser på veldig tynt grunnlag. Det kan føre til at en selv og omgivelsene blir usikre på både prosess og prosjekt. Vær klar over dette, vær ærlig om det og «say yes to the mess» - god nok tid er en suksessfaktor for å lykkes med endring!