Hva er profesjonsfelleskapet i skolen?

Skoleledere er en del av profesjonsfellesskapet. De har den samme kunnskapsbasen som lærerne og har en viktig rolle i prosesser som bidrar til profesjonalisering innenfra. Samtidig er lederne arbeidsgivers representant på arbeidsplassen og kan dermed oppfattes som en som setter krav til lærerrollen utenfra, profesjonalisering ovenfra. Et sterkt profesjonsfellesskap utgjør en viktig basis med tanke på å håndtere alle utfordringene skoler i dag står overfor.

 

Hva er utdanningsledelse

Utdanningsledelse handler om å lede profesjonsutøvere. Ledere og ansatte er hverandres arbeidsmiljø og tilhører det samme yrkesfellesskapet. Et godt samarbeid mellom ledelsen, lærere og tillitsvalgte gir de beste forutsetninger for høy kvalitet i utdanningssektoren. Samtidig må en leder veie ulike hensyn mot hverandre og kunne gjennomføre tiltak som bryter mot de tillitsvalgtes syn når det er nødvendig. En leder har stort ansvar.