Planlegging og implementering av Led skole

Det er nå «utviklingsspiralen» starter! For å komme fram til et godt resultat, bør aktivitetene utvikling, utprøving og evaluering gjentas flere ganger. Dette gir rom for å prøve ut nye løsninger og lære av feil og suksesser. Man kan først kjøre ut av "rundkjøringen" når produktet eller tjenesten er ferdig utviklet. Med ferdig utviklet menes at alle arbeidsprosesser, roller, ansvar og rutiner er beskrevet og har vært pilotert.

Det er viktig å utarbeide en plan for denne fasen. Planen bør inneholde en konkretisering av hva som skal utvikles, hvem er målgruppen, hvilke aktiviteter skal gjennomføres når, hvem bidrar osv. Et årshjul er ett av flere verktøy som bidrar til å skape helhet og sammenheng. Det tydeliggjør handling og mulighetsrom gjennom sjekkpunkter, møteplasser og aktiviteter.

Til refleksjon - planlegging og implementering

  • Hva kan inngå i et årshjul- og hvordan bruke det aktivt i kvalitetsvurderingen, kvalitetssikringen og kvalitetsutviklingen?
  • Hvilke mål skal vi ha og hvordan skal de vurderes?
  • Hvordan kan vi prøve ut nye løsninger og vurdere videre utvikling?
  • Hvilke verktøy og arbeidsformer kan vi ta bruk?
  • Hvordan lære av våre erfaringer?
  • Hva kjennetegner en lærende møteplass og et lærende møte?

Varige forbedringer

For å sikre at utviklingsarbeidet skaper varig verdi er det viktig at det forankres både administrativt og hos lederne og ledergruppene. En tydelig og omforent strategi for lederutvikling skaper god samhandling om lederutvikling som setter spor i praksis.

Til refleksjon - varige forbedringer

- Hvordan sikrer vi at planer og aktiviteter følges opp?

- Hvordan involverer vi eksterne fagmiljøer i det langsiktige utviklingsarbeidet?

- Hvordan jobber vi fremover for kontinuerlig å sikre riktige aktiviteter og oppfølging av Led skole?