Det lokale kunnskapsgrunnlaget må også sees i sammenheng med nasjonal og internasjonal kontekst.

 

Nederst på denne siden finner dere oversikt over dokumenter som gir viktig bakgrunnsinformasjon om kan danne diskusjonsgrunnlag.

 

Globale perspektiver

Det finnes et stort omfang av forskning på ledelse og skoleledelse, og et kunnskapsgrunnlag om skolen som er felles for store deler av verden. EU, OECD og andre store internasjonale organer er med på å legge premisser for norsk utdanningspolitikk.  Hvordan kan man ta et aktivt standpunkt til dette kunnskapsgrunnlaget?

 

Nasjonal kontekst og utdanningspolitikk 

Kommunene og fylkeskommunene utøver sitt ansvar for barnehager og skoler innenfor nasjonalt vedtatte rammer og lover. Partenes avtaleverk og fellessatsinger gir også retning for kommunene. Hvilken kunnskap om nasjonal politikk og partssamarbeid har skolelederne behov for? 

 

Det lokale kunnskapsgrunnlaget - styrker og svakheter

Den lokale kunnskapen som kommunene og fylkeskommunene og deres skoleledere besitter utgjør det viktigste grunnlaget for å få et godt bilde av tilstanden for lederskapsutøvelse på deres skoler. Den lokale kunnskapen kan være tilbakemeldinger fra elever og foresatte, lærere og  andre medarbeidere. Disse suppleres av egenevaluering om lederutøvelse som tilhører Led-rammeverket. (se faktaboks til høyre)