Grunnopplæringen i Norge

Ny overordnet del av læreplanen 

Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge. Grunnopplæringen består av
grunnskole og videregående opplæring. Den omfatter dermed den opplæringen barn
og ungdom får fra første klasse på barnetrinnet til og med studieforberedende og
yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring, der deler av
opplæringen foregår i bedrift og arbeidsliv. 

 

Innhold i overholdnet del

 

Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den består av denne innledningen, gjengivelse av formålsparagrafen og tre kapitler: 1. Opplæringens verdigrunnlag, 2. Prinsipper for læring, utvikling og danning og 3. Prinsipper for skolens praksis. Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål. Overordnet delgir retning for opplæringen i fag, og alle fag bidrar til å realisere opplæringens brede formål. Hele læreplanverket er grunnlaget for opplæringen, og de ulike delene henger tett sammen og må brukes sammen.

 

Det pedagogiske grunnsynet i grunnopplæringen

Den overordnede delen beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i

hele grunnopplæringen. Den skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og
skole. Overordnet del tydeliggjør skolens og lærebedriftens ansvar for danning og for
utvikling av kompetansen til alle deltakere i grunnopplæringen. Alle som arbeider i
grunnopplæringen, må la dette grunnsynet prege planleggingen, gjennomføringen og
utviklingen av opplæringen. 

Hovedmålgruppe for overordnet del

Hovedmålgruppen for overordnet del er alle som har et ansvar for opplæringen: lærere,
instruktører, assistenter, skoleledere, skoleeiere, andre yrkesgrupper i skolen og
lærebedrifter. Den overordnede delen gjelder opplæringen for elever, lærlinger,
lærekandidater, praksisbrevkandidater og voksne deltakere i grunnskole, videregående
opplæring og voksenopplæring. I overordnet del brukes i hovedsak begrepene «elev»,
«lærer» og «skole» om alle som deltar i opplæring, alle ansatte, alle skoler og alle
lærebedrifter. Lærerutdanningene skal bygge på opplæringsloven og gjeldende
læreplanverk for grunnopplæringen, herunder overordnet del.

Overordnet del i sammenheng med opplæringsloven

Den overordnede delen har status som forskrift sammen med resten av læreplanverket,
og må leses i lys av opplæringsloven og annet relevant regelverk som gjelder for
opplæringen i skole og lærebedrift. For eksempel må omtalen av tilpasset opplæring i
kapittel 3 ses i sammenheng med regelverket for tilpasset opplæring og
spesialundervisning, elevvurdering, organisering av undervisning og
foreldresamarbeid.

Lærebedrifter og overordnet del

Skole og lærebedrift er likeverdige læringsarenaer. Opplæringen på disse arenaene
bygger på det samme verdigrunnlaget og de samme prinsippene, men det må tas
hensyn til at opplæring i arbeidslivet har noen krav og rammer som er forskjellige fra 3
opplæring i skole. Lærebedriftene har, i likhet med skolen, ansvar for at den
opplæringen som gis, er i samsvar med opplæringsloven og læreplanverket.
Trepartssamarbeidet har lang tradisjon for å utvikle fag- og yrkesopplæringen i
fellesskap.

Rett til opplæring på og i samisk

Samene i Norge har ifølge ILO-konvensjonen status som urfolk. Grunnloven fastsetter
at staten skal legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle samisk språk,
kultur og samfunnsliv, noe som følges opp i opplæringsloven. Den overordnede delen
gjelder også den samiske skolen. Betegnelsen «den samiske skolen» benyttes om
opplæring som følger et samisk parallelt likeverdig læreplanverk. Det samiske
læreplanverket gjelder i de kommunene som er en del av forvaltningsområdet for
samisk språk. Det samme læreplanverket gjelder for elever som har rett til opplæring
på samisk språk i landet for øvrig. Elever i landet for øvrig som har rett til opplæring i
samisk språk, skal følge det samiske læreplanverket i faget samisk. Skolen har ansvar
for at disse rettighetene blir oppfylt.