De folkevalgte - dine øverste ledere

Kommunepolitikerne er dine øverste arbeidsgivere, men den daglige utøvelsen av arbeidsgiveransvaret er delegert til rådmannen og videre til f.eks.  fylkesutdanningssjefen gjennom delegeringsreglementet. Politikerne kan ikke instruere en kommunalsjef direkte, alt må gå igjennom rådmannen.*

Arbeidsgiverrollen utøves av kommunestyret eller fylkestinget som kollegialt organ. De har det øverste arbeidsgiveransvaret for alle de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. Dette ansvaret er hjemlet både i kommuneloven og i avtaleverket. Derfor er det kommunestyret og fylkestinget som innehar det overordnede arbeidsgiveransvaret for alle ansatte. Dette overordnede ansvaret og myndigheten som arbeidsgiver ivaretas best gjennom å vedta en arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi – ikke gjennom vedtak i enkeltsaker.

Arbeidsgiveransvaret for rådmannen er det imidlertid de som folkevalgt organ som har direkte.

Å være leder i kommunal sektor

Ledere i kommunal sektor scorer høyt på nytenkning,støtte og målrettet grundighet, og får gode tilbakemeldinger fra medarbeiderne sine.

 

Uansett hvilket nivå du er leder på, har du en viktig rolle i å utvikle en organisasjon med kompetente medarbeidere som yter sitt beste for innbyggerne – hver eneste dag. God ledelse fremmer kvalitet, og er avgjørende for at kommunesektoren skal lykkes i sitt oppdrag i dag og i framtida.

 

Som leder i en politisk styrt organisasjon har du tatt et valg som innebærer ansvar og forpliktelser, og muligheter til å påvirke og nå mål sammen med andre. Det øverste administrative ansvaret ligger hos rådmannen, eller hos direktørene om kommunen/fylkeskommunen har en parlamentarisk modell. Alle ledere i organisasjonen forvalter en del av rådmannens lederansvar. Lederskapet må utøves i tråd med organisasjonens verdier, og innenfor de rammene som de folkevalgte og rådmannen setter.

 

Du er en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. En viktig del av lederjobben er å bidra til at dine medarbeidere er motiverte ved at de får brukt sin kompetanse.

 

God ledelse henger tett sammen med godt medarbeiderskap. KS er opptatt av å synliggjøre medarbeideres ansvar for egen utvikling, faglig integritet og etisk standard. Gode ledere oppnår resultater sammen med selvstendige, aktive og kompetente medarbeidere i et godt arbeidsmiljø. Dette bidrar også til at kommunesektoren får
et godt omdømme som arbeidsgiver.

 

Kommunens oppgaver på to minutter - Youtube

Har du noen gang tenkt på hva kommunen faktisk gjør? Kommunen har en finger med i spillet fra fødsel til død. Se filmen om kommunens oppgaver på to minutter her: