Stiftelsen IMTEC tilbyr å gi støtte og ressurser til kommuner og fylkeskommuner gjennom anbefalte temaer og metoder, evalueringsverktøy, strukturell støtte og et repertoar av pedagogiske verktøy.

Led Skole og IMTEC

LED SKOLE er både et arbeidsgiververktøy og et lederutviklingsverktøy. Målet er å utvikle og beholde gode ledere, etablere tydeligere forventninger til lederrollen i skolen og lede med utgangspunkt i en plan som baseres på lokale behov og rammefaktorer og som kan tilpasses andre eller tidligere satsninger.

Rammeverket skal bidra til økt rolleklarhet, trygghet og gjennomføringskraft på alle nivå, samt gi retningslinjer for hvordan jobbe med eget skoleeierskap. IMTEC kan være din refleksjonspartner, som koordinerer og sørger for en rød tråd i utviklingsarbeid som går over tid, og bidra som motivator for at skoleeier selv tar større del i rollen som prosessveileder.

Kontaktperson i IMTEC

Ragnhild Skodje er kontaktperson for Led-prosjekter i regi av IMTEC

e-post: ragnhild@imtec.no

tlf. 97981510

 

Hva kan IMTEC bidra med?

IMTEC arbeider med skole-, ledelse og organisasjonsutvikling. I arbeidet sitt støtter de seg til forskning og har et omfattende nettverk av forskere og ledelsesteoretikere, blant annet Andy Hargreaves, Louise Stoll, Dennis Shirley, Michael Fullan, Avis Glaze, Karen Seashore Louis og Viviane Robinson. IMTEC er en aktør i ICSEI, ARK og OECD.

IMTEC har tett samarbeid med flere aktører i UH-sektoren og har blant annet ansvaret for ferdighetstrening i den nasjonale styrer- og rektorutdanningen. De bidrar som partner i utvikling av kapasitet på oppdrag fra skoler, kommuner og fylkeskommuner, samt at de arrangerer konferanser og studieturer.

Deres fokus er metarefleksjon i utviklingsprosesser. I følge arbeidstilsynets analyse av hva som skjer i endringer, er prosessen den faktoren som betyr mest. Teori alene gjør ikke folk kloke, men veien til kompetanse er å reflektere over handling og se det i lys av forskning. Konsulentene i IMTEC prøver ut, evaluerer og reflekterer sammen med skolene. Typisk metodikk er at man arbeider systematisk med kunnskapsgrunnlag og kvalitet (hvor er vi?), fremtidsbilder (hvor vil vi?) og utviklingsfasen (hvordan?) .

Enkeltindivider reflekterer over egen læring og anvender resultatene av denne tenkningen på sin egen læreprosess. IMTEC tror at metalæring er den sterkeste effekten i forhold til dypere læring. Derfor bruker de teori fra forskere til å hjelpe mennesker til å oppnå innsikt og dypere forståelse for hvordan ting henger sammen.

"Vi vil hjelpe skoledere og skoleeier til å rigge prosesser, som bidrar til dypere læring på alle plan i organisasjonen".

Historikk siden 70-tallet

IMTEC startet som et ledertreningsprosjekt i OECD på 1970-tallet ledet av Per Dalin, som da var forskningssjef ved OECDs Centre for Educational Research and Innovation. Dalin etablerte stiftelsen IMTEC i Norge i 1977, og i mer enn 40 år har vi arbeidet som prosessveiledere med internasjonal og nasjonale kvalitetsutvikling i utdanningssektoren.

IMTEC ønsker å bidra til engasjement for utviklingsarbeid, og at organisasjoner ser viktigheten av å jobbe i et profesjonelt læringsfellesskap for å nå sine mål. Michael Fullan har vært IMTEC-venn siden 70-tallet da han samarbeidet med Per Dalin. Stiftelsen har fortsatt et tett samarbeid med Fullan og støtter oss mye til hans forskning og til lederutviklingsmiljøet i OPC (Ontario Principals` Council) i Canada. 

Med IMEC som føgesvenn

I fagartikkel velger de å ta utgangspunkt i forskningen rundt PLF - profesjonelle læringsfellesskap - for å gi eksempel på hvordan IMTEC arbeider med utviklingsarbeid:

  • hvordan de kobler teori og praksis gjennom å reflektere over handlinger, holdninger, normer og verdier i lys av forskning
  • hvordan de utvikler metoder, øvelser og oppgaver for å utvikle lederpraksis gjennom å øve og gjøre konkrete erfaringer med ferdighetstrening

Fagartikkel

Her kan du lese mer om hvordan IMTEC jobber med utvikling av profesjonsfelleskap på skolen.