Å vise gjennomføringskraft

En av dine viktigste oppgaver som leder er at du kan ta beslutninger og gjennomføre disse i tråd med vedtatte mål og rammer. Når du viser gjennomføringskraft på en god måte, vil du oppleve å få et større handlingsrom, respekt og tillit. 

Uklare rolleavklaringer og forventninger kan oppleves frustrerende, og gi grobunn for unødige konflikter. Tydelige roller reduserer stress, frustrasjon og konfliktnivå.

–Fra "Guide til god ledelse​​"

Å skape tillitt gjenom tydelige roller

Som leder har du ulike roller. I kraft av din rolle har du både beslutningsmyndighet og ansvar. Gjennom arbeidsgivers styringsrett har du rett til å tilsette og si opp arbeidstakere, og du kan organisere, lede, fordele arbeidsoppgaver og følge disse opp.

Tillit forutsetter tydelige rolleavklaringer. Tillit er avgjørende for din legitimitet som leder og din mulighet for å utøve innflytelse og påvirkning. Det er viktig å huske på at tillit ikke oppstår spontant eller en gang for alle, men må skapes og opprettholdes over tid. Det er viktig at du selv bidrar aktivt til å utforme din egen lederrolle og eget handlingsrom både overfor de folkevalgte, for dem du har lederansvaret for, overfor brukere/innbyggere, tillitsvalgte og andre aktører.

Rolleklarhet mellom leder og medarbeidere

God rolleklarhet innebærer at medarbeiderne ikke er i tvil om hvilke oppgaver han eller hun har ansvaret for og hva som forventes for å gjøre en god jobb. For å oppnå dette, er det viktig å definere hvordan oppgavene skal prioriteres innbyrdes, slik at medarbeiderne vet hva som er viktigst hvis det oppstår tidspress.

Rolleklarhet mellom leder/medarbeidere og elever/foresatte

I møtet med elever, forelder og lokalsamfunnet er det avgjørende at ledere, lærere og andre medarbeidere på skolen skaper tillit gjennom åpenhet, involvering, profesjonalitet og høy etisk standard.

Rolleklarhet mellom leder og tillitsvalgt

I møtet med tillitsvalgte representerer lederen arbeidsgiver, og den tillitsvalgte representerer eget forbund og medlemmene.

Begge har etter Hovedavtalen en gjensidig rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid for å utvikle gode tjenester. Respekt for hverandres rolle er avgjørende.

Rolleklarhet mellom leder/medarbeidere og eksterne aktører

Utvikling og organisering av opplæringen i samarbeid med frivillige, sosiale entreprenører, eller andre aktører utenfor kommunen vil utfordre lederskapet, og krav til kompetanse. Dette krever god  samspillkompetanse, bevissthet og forståelse for hverandres egenart og ulike roller.

Til refleksjon - trivsel i de ulike lederrollene

  • Hvilken av de ulike rollene du
    har som leder trives du best i, og hvorfor?
  • Hvilken av de ulike rollene er du
    minst bekvem med, og hvorfor?
  • Tenk deg en situasjon der rollene kommer i konflikt
    med hverandre. Hva gjør du?