Som leder skaper du kultur gjennom blant annet:

 

  • Hva du retter oppmerksomheten mot
  • Din reaksjon på kritiske hendelser 
  • Hvordan du forvalter dine ulike roller i ulike sammenhenger

Hvordan du utøver ditt lederskap har betydning for arbeidsmiljøet og kulturen blant dem du har ansvaret for. Sammenheng mellom ord og handling er grunnleggende for å oppnå tillit og legitimitet i lederrollen.


Det handler om at du lever som du lærer.

 

Språk som kulturbygger

Språket du bruker har stor effekt på medarbeidernes
motivasjon, ytelse, nærvær,
kreativitet og lojalitet. Når du bruker motiverende
ord, kan du oppnå store gevinster.
Det viktigste når en leder kommuniserer er
å gi retning og vise tillit, gi mening, skape
en opplevelse av tilhørighet og vise empati.
Gjennom et motiverende språk bygger du
mestringstro, det vil si tillit til egen kompetanse
og evne til å håndtere utfordringer
på jobben. Tro på egen kompetanse og
mestring er helt avgjørende for både innsats
og ytelse.

 

Tydelig kommunikasjon

Mangelfull og utydelig kommunikasjon kan være en tidstyv i organisasjonen. Dine medarbeidere må bruke unødvendig tid til 

å tolke informasjonen de får. Derfor vil det være en god investering å sette av tid til å etablere et tydelig språk i organisasjonen, både for den interne kommunikasjonen, men også i kommunikasjon med elever, foresatte og andre aktører. 

 

Kommunikasjon gjennom presse og sosiale medier

Som leder står du daglig i etiske dilemmaer der du må ta beslutninger som kan få konsekvenser for både medarbeidere og brukere av tjenestene. Du kan oppleve at det å være i media og få kritikk i det offentlige rom påvirker ditt lederskap. Det er derfor av stor betydning at du kommuniserer med omgivelsene på en bevisst og ryddig måte. 

 

Sosiale medier som Facebook og Twitter gir muligheter for informasjon og spontan meningsutveksling, og de er offentlige. Dette krever en bevissthet og tydelig rolleforståelse. Det du ytrer som privatperson kan ha betydning for hvordan du oppfattes som leder. Også i din jobbsituasjon bør du ha et bevisst forhold til hvilke digitale kanaler som brukes til hvilket formål. Det er sjelden bare én løsning ved valg av digitale kanaler, ofte utfyller disse hverandre. 

 

Digitale medier og personvern

Digitale medier gir gode mulighet for offentlig innsyn. Skolen og resten av kommunesektoren behandler store mengder digital informasjon om
innbyggerne. Mange ganger er dette sensitive  personopplysninger. Å
ivareta personvernet, taushetsplikten og innsynsretten er viktig for å opprettholde tillit hos innbyggerne. Dette er et lederansvar.