Spedbarn er mest utsatt for påførte livsfarlige og dødelige skader.
NOU 2017: 12 Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

Vi har ikke tall på hvor mange barn som utsettes for vold og overgrep årlig. Tallene vi har gjelder hvor mange barn i en viss aldersgruppe som har blitt utsatt i løpet av livet, sier Silje Vold, som er spesialrådgiver for vold og overgrep i Redd Barna.

Det er med andre ord vanskelig å vite hvor mange barn som til en hver tid utsettes for vold og seksuelle overgrep i Norge. Men det er forsket mye på omfanget.

21 prosent utsatt for mindre alvorlig vold
I en spørreundersøkelse utført av NOVA i 2015, svarte 21 prosent av de 4500 deltakerne, ungdom mellom 18-19, at de har opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. 

For de fleste dreier dette seg om mindre alvorlig vold. Det innebærer at de én eller flere ganger har opplevd at foreldrene har lugget, kløpet, dyttet, ristet eller slått dem med flat hånd. Flere studier viser at færre barn utsettes for mindre alvorlig vold fra foresatte enn tidligere.

Seks prosent utsatt for alvorlig vold
Studiene viser imidlertid ingen tilsvarende nedgang i alvorlig vold mot barn.

Alvorlig fysisk vold innebærer vold med et høyt skadepotensiale. Det vil si at barna enten er blitt banket opp, sparket, slått med knyttneve eller har blitt angrepet fysisk på andre måter. Seks prosent oppgir i NOVA- studien i 2015 å ha opplevd denne typen vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. De seks prosentene inkluderer både personer som jevnlig har blitt utsatt og personer som bare har opplevd det én gang. Like mange gutter som jenter har blitt utsatt for grov vold.

– De som faller inn i gruppen som har opplevd grov vold, er de som har opplevd en slik handling minst én gang. Vi har ikke gode tall på hvor mange som har opplevd slik vold jevnlig, sier forsker Kari Stefansen til faktisk.no om tallene i rapporten.

Les også: KS' landsstyre: Vold mot barn må forhindres

Én av fire har opplevd seksuelle krenkelser
I samme undersøkelse forteller i alt 23 prosent – 29 prosent av jentene og 7 prosent av guttene – at de ble utsatt for minst én seksuell krenkelse i løpet av oppveksten.

Av disse svarte fem prosent at gjerningspersonen var noen i nær familie og fem prosent at gjerningspersonen var «stefar, stemor eller annen slektning».

Det betyr at rundt én prosent av deltakerne i denne studien hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep av et familiemedlem.

– Studier på feltet beskriver at det er stor forskjell mellom tallene som kommer inn til politi og barnevern og det som rapporteres i omfangsundersøkelser. I tillegg er det grunn til å tro at det er store mørketall - fra langtidsstudier av overgrepsutsatte ser vi at det tar i gjennomsnitt 17 år fra et overgrep blir begått til den som er utsatt forteller om det, sier Silje Vold i Redd Barna.

Vold forteller at de fleste overgrep begås av en tillitsperson, noen barnet har en nær relasjon til. Det kan være en venn eller kjæreste eller et familiemedlem.

Seks barn dør hvert år på grunn av mishandling
«NOU 2017:12 Svik og svikt – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt» kommer det frem at seks til syv barn blir drept på grunn av mishandling i Norge hvert år. Det er basert på tall hentet fra Rettsmedisin i Oslo for perioden 2000-2015.

 

I utredningen kommer det frem at spedbarn er mest utsatt for påførte livsfarlige og dødelige skader. Av 60 dødsfall i alderen 0–17 år på grunn av drap, mishandling og omsorgssvikt i Sørøst-Norge i perioden 2000–2015, var 42 prosent av ofrene under ett år. Det er estimert at 5–15 spedbarn blir alvorlig skadet av filleristing, såkalt «Shaken Baby Syndrome», hvert år i Norge, og at omlag fem av dem dør av slike skader. 

 

Mer informasjon om vold og overgrep mot barn: