Vold og overgrep mot barn har alvorlige konsekvenser både for barna og for samfunnet, og er en av de viktigste årsakene til utenforskap. Mange kommuner har kommet langt i arbeidet med å forhindre og avdekke at barn utsettes for vold og overgrep. Likevel er det for mange barn som opplever at systemet svikter.

Både kommunesektoren og staten har ansvar og muligheter for å forebygge og avdekke vold. Noe av det viktigste er å kjenne igjen risikofaktorer, og å snakke med barna. KS’ landsstyre vil påpeke kommunens eget ansvar for å tilrettelegge for at ansatte i kommunale tjenester rettet mot barn og unge og deres familier, har nødvendig kompetanse og tid til å snakke med dem det gjelder. Kommunene må også sikre god samhandling mellom disse tjenestene, samt private aktører. Kommunene må legge til rette for ansvarsgrupper for å samordne tiltak for utsatte barn.  Reglene for taushetsplikt må klargjøres slik at de ikke hindrer barns beste.

For å kunne gjøre dette, er kommunene avhengig av drahjelp fra staten. Statlige myndigheter må sørge for at profesjonsutdanningene gir riktig kompetanse, relevante etter- og videreutdanninger, og kompetansemiljøer som kan bistå kommunene. Landsstyret er tilfreds med regjeringens nylig fremlagte strategi for å heve kompetansen i barnevernet. Landsstyret vil imidlertid også fremholde at kommunene må ha rammer som gir handlingsrom til å sette bekjempelse av vold mot barn på dagsorden.

I noen tilfeller er det nødvendig å flytte barn som har opplevd vold og overgrep i fosterhjem. For å lette rekrutteringen av fosterhjem, må kommunale fosterhjem gis rammevilkår som gjør det lettere å rekruttere og beholde gode fosterhjem. Landsstyret imøteser derfor utredningen fra det offentlige utvalget som ser på de faglige og økonomiske rammevilkårene for fosterhjem.

Avlastningstilbudet er en viktig del av det forebyggende arbeidet for familier med utfordringer. Avlasterdommen fra Høyesterett i juni 2016 har gjort det vanskeligere og dyrere å opprettholde gode avlastningstilbud. Noe er avklart gjennom en ny forskrift, men det er utfordrende å finne løsninger for ferieavlastning, og når avlasterne har fulle stillinger i kommunen. Landsstyret i KS oppfordrer regjeringen til å fremme lovforslag som gir nødvendig fleksibilitet også i disse tilfellene.