På sitt møte 2. november kom Landsstyret i KS med en uttalelse om vold og overgrep mot barn. Under landsstyremøtet ble det også arrangert debatt om det alvorlige temaet. I debattpanelet satt statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet, Kai-Morten Terning, ordfører Sigrun Prestbakmo i Salangen kommune, ordfører Lene Conradi i Asker kommune og byråd i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Det var imidlertid Forandringsfabrikken, som innledet debatten og fikk mest oppmerksomhet. Forandringsfabrikken er trolig Europas første kunnskapssenter, som tar utgangspunkt i barnas egne erfaringer. To unge«barnevernsproffer», som fremdeles blir ivaretatt av barnevernet, deltok i landsstyremøte. De delte av egne erfaringer fra møtet med systemene og presenterte egne anbefalinger til kommunene om hvordan de kan jobbe for å forhindre vold og overgrep mot barn.

Barna fra Forandringsfabrikken henvendte seg direkte til alle landsstyredelegatene, og påpekte at dette er noe de som er ledere i kommunene også må ta på alvor, og følge opp. 

- Anbefalingene er basert på samtaler med over 300 barn og unge som selv har vært utsatt for vold og overgrep, fortalte Marit Sanner, som er leder av Forandringsfabrikken.

Anbefalingene fra Forandringsfabrikken til kommunene og fylkeskommunene:

1. Barn og unge må vite hva vold og overgrep er
Barna må tidlig få informasjon om hva vold og overgrep er, og hva som ikke er lov. Barn vet ikke nødvendigvis at det de blir utsatt for ikke er greit eller at det rett og slett er ulovlig. Bare når de vet hva vold og overgrep faktisk er, kan de gjøre noe med saken. Informasjonen må inn i barnehagen og i skolen. Ungdom kan selv være med å gi informasjon til skolebarn.

2. Informasjonen må håndteres skikkelig
Informasjon barn gir fra seg til voksne i barnehage, skole, barnevern eller til spesialisthelsetjenesten må behandles trygt. Dette krever systemer og rutiner i kommunen, som sikrer at informasjonen blir tatt på alvor. Barna må være med på å bestemme hvordan informasjonen de gir fra seg blir håndtert videre. Det siste er avgjørende for at barna kan føle seg trygge på å fortelle om hva de blir utsatt for. Dette er så viktig for at barna skal tørre å fortelle, at det bør inn i kommunenes internkontroll. Barn og voksne bør gi innspill til tilsynsmyndighetene om hva de bør føre tilsyn med.

3. Fagfolk må komme bak barnas adferd inn til hvorfor barn gjør disse handlingene
Forandringsfabrikken mener det er alt for mye bruk av diagnoser og merkelapper i systemet som skal ta vare på barna. Barn som har blitt utsatt for vold og overgrep kan ha en adferd som er vanskelig å forstå, eller som blir feiltolket.  De trenger fagfolk som ser dem, og som snakker med dem, de trenger ikke en «merkelapp» eller bare en diagnose. Da må fagfolkene snakke med barnet så at de forstår det de ser. Det brukes mye penger til tiltak for å ordne med barnets «utside». Fagfolk må komme inn til der det «gjør vondt». Her må ressursbruken styres riktig.

4. Barn må møtes klokt etter vold og overgrep
- Den personen som barnet har fortalt det til, den er utvalgt, fortalte proffene fra Forandringsfabrikken. Hvis barna mister den kontaktpersonen, da kan det hende at de mister tilliten. Og når et barn mister tilliten, da slutter barna å fortelle. Det er viktig å huske at barnet er hovedsamarbeidspartner i saken - barnet må være med å samarbeide.

5. Kommunen må systematisk hente tilbakemelding fra barn i alle tjenester for barn
Kommunen tilbyr mange tjenester for barn, og det er viktig at disse tjenestene jobber godt sammen, og at de som jobber der har god kompetanse. Samtidig er det helt sentralt at barna blir spurt om hva de trenger, når man skal utvikle tjenestene i kommunene. 

6. Barna må bli hørt. De er de som vet hva som trengs!
Det sentrale budskapet fra Forandringsfabrikken var nettopp det: at barna må være med på å bestemme. Barna sitter på den aller beste kunnskapen om hva barna trenger. Det innebærer blant annet at kompetanseprogrammene for å styrke kompetansen til de som jobber med barn også må inkludere barnets perspektiv og verdier, bygd på barnas kunnskap.

Politikerne takket barna
Politikere i panelet takket alle Forandringsfabrikken for den viktige innledningen og for rådene til kommunene. Statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet Kai Morten Herning påpekte at det nettopp er i kommunene volden og overgrepene skjer, selv om sentrale myndigheter også kan- og bør legge til rette for at kommunene kan gjøre jobben med å håndtere dette. Herning trakk også frem en kjent utfordring på området.

- Mangel på kunnskap og kompetanse blant de som jobber med barna er et problem, sa Herning. Det er også en av de sentrale funnene i NOU Svik og Svikt, og noe også KS påpeker i vårt høringssvar.

Ordførerne Sigrun Prestbakmo og Lene Conradi pekte også på hvor viktig det er at politiske leder sørger for å sette av nok ressurser, fordi dette krever både helhetlige tjenester, forebygging og tillit. Byråd for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune og tidligere barne- og familieminister Inga Marte Thorkildsen avsluttet sitt innlegg med å si at det kan være ganske smertefullt å gå inn i tematikken, som leder.

- Er vi villig til å gå den veien, innerst inne? Det utfordrer makt!