Ajayi, S. & Quigley, M. (2006). Care leavers in higher education. I: E. Chase, A. Simon, & S. Jackson (Red.), In care and after : a positive perspective. London: Routledge.
Andenæs, A. (2000a). Et barnevern med lydhørhet for barnet: fra generelle risikofaktorer og globale modeller til forståelse av spesifikke, tilrettelagte dagliglivserfaringer. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Backe-Hansen, E., Madsen, C., Kristofersen, L. B. & Sverdrup, S. (2014). Overganger til voksenlivet for unge voksne med barnevernserfaring. I: E. Backe-Hansen, C. Madsen, L. B. Kristofersen, & B. Hvinden (Red.), Barnevern i Norge 1990-2010 En longitudinell studie. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakketeig, E. (2008). Innledning. I: E. Bakketeig, & E. Backe-Hansen (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakketeig, E. & Backe-Hansen, E. (2008). Forskningskunnskap om ettervern. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakketeig, E. & Mathisen, A. S. (2008a). Ungdommmenes egne stemmer. I: E. Bakketeig, & E. Backe-Hansen (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakketeig, E. & Mathisen, A. S. (2008b). Fosterforeldre og ettervern. I: E. Bakketeig, & E. Backe-Hansen (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2011). Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år. (Q-2011-13 av 22.6.2011). Oslo: Departementet.
Barne- og likestillingsdepartementet. (2016). Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4. (Nr. Q-0982). Oslo: Departementet.
Barnelova. (1981). Lov om barn og foreldre (barnelova) av 8. april nr. 7
Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester av 17. juli nr. 100
Biggart, A. & Walther, A. (2006). Coping with yo-yo-transitions. Young adults' struggle for support, between family and state in comparative perspective. I: C. Leccardi, & E. Ruspini (Red.), A new youth? Young people, generations and family life. Aldershot: Ashgate.
Binde, R. (2008). Oppfølging av ungdom i barnevernet. I: Å. Bratterud, & A. S. Storhaug (Red.), Overgang fra barnevern til voksenliv i Trondheim. Trondheim: NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Samfunnsforskning AS.
Blindheim, A. (2012). Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst. I: NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Bø, I. & Schiefloe, P. M. (2007). Sosiale landskap og sosial kapital: innføring i nettverkstenkning. Oslo: Universitetsforlaget.
Bufdir & AVdir. (2016). Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret. Oslo. 
Christiansen, Ø. (2011). Når barn plasseres utenfor hjemmet: beslutninger, forløp og relasjoner. Under barnevernets (ved)tak: Universitetet i Bergen.
Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Skaale Havnen, K., Aarland, K. & Backe-Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak Bergen.
Clausen, S.-E. & Kristofersen, L. B. (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990-2005: en longitudinell studie. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Coleman, J. C. (2011). The nature of adolescence. London: Routledge.
Courtney, M. (2009). The Difficult Transition to Adulthood for Foster Youth in the US: Implications for the State as Corporate Parent. (Vol. XXIII): Society for Research in Child Development.
Courtney, M., Okpych, N. J., Mikell, D., Stevenson, B., Park, K., Harty, J., . . . Kindle, B. (2016). CalYOUTH survey of young adult´s child welfare workers. Chicago: Chapin Hall, University of Chicago.
Dima, G. & Skehill, C. (2011). Making sense of leaving care: The contribution of Bridges model of transition to understanding the psycho-social process. Children and Youth Services Review, 33 (12), 2532-2539. 
Dommermuth, L. (2009). Når flytter de unge hjemmefra?: utflytting fra oppveksthjemmet (Vol. 23). Oslo: Statistisk sentralbyrå.
Dyb, E. & Johannessen, K. (2009). Bostedsløse i Norge 2008 - en kartlegging. Oslo: NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, E. & Johannessen, K. (2013). Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging. Oslo: NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyrhaug, T. & Haugen, J. Å. (2012). Barnevernsbarn - kjenneteikn på familiar med hjelpetiltak i heimen. Barn med hjelpetiltak bur ofte  med mor som har dårleg råd. Samfunnsspeilet, Statistisk sentralbyrå, (5), 15-19.  
Follesø, R., Hjermann, R., Bunkholdt, V., Larsen, E. & Storø, J. (2006). Sammen om barnevern: enestående fortellinger, felles utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget.
Follesø, R., Thommesen, H., Solstad, A., Sandvin, J. T., Hutchinson, G. S., Tveraabak, M. Halås, C. T. (2011). Gi viljen mulighet!: sluttrapport Ungdom i svevet 2007-2010. Bodø: Universitetet i Nordland.
Forandringsfabrikken (2016). Forslag til barnevernlov fra barenvernsproffene.
Fransson, E. (2009). Fortidens tyngde: om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem. Oslo: Unipub.
Furuberg, J. & Myklebø, S. (2012). Tiltaksbruk for unge arbeidssøkjarar. Arbeid og velferd, (3), 61- 82. 
Fyrand, L. (2016). Sosialt nettverk, teori og praksis (3. utgave. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Harsløf, I. & Malmberg-Heimonen, I. (2013). Tiltak mot marginalisering i livsfasen fra ungdom til voksen. I: T. Hammer, & C. Hyggen (Red.), Ung voksen og utenfor. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Havnen, K. J. S., Jakobsen, R. & Stormark, K. M. (2009). Mental Health Problems in Norwegian School Children Placed Out-of-home: The Importance of Family Risk Factors. Child Care in Practice, 15 (3), 235-250. 
Helgeland, I. M. (2003). Foreldres betydning for tidligere barnevernsbarn: hvordan blir foreldre og barnevernets voksne signifikante andre for dem? Oslo: Høgskolen i Oslo.
Hellevik, T. (2005). På egne ben: unges etableringsfase i Norge. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2010). Young people leaving care in Sweden. Child & Family Social Work, 15 (1), 118-127. 
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2011a). Procedures when young people leave care — Views of 111 Swedish social services managers. Children & Youth Services Review, 33 (12), 2452-2460. doi:10.1016/j.childyouth.2011.08.023
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2011b). Att stå på egna ben - om övergången från samhällsvård till vuxenliv. Socialvetenskaplig tidsskrift, (1), 242-241. 
Iversen, A. C., Havik, T., Jakobsen, R. & Stormark, K. M. (2008). Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet. Norges barnevern, 85 (1), 3-9. 
Jackson, S. & Ajayi, S. (2013). Foster care and higher education. I: S. Jackson (Red.), Pathways through education for young people in care. Ideas from research and practice. London: British Association for Adoptio & Fostering.
Kristofersen, L. B. (2005). Barnevernbarnas helse: uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002. Oslo: NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kristofersen, L. B. (2014). Stønader, uførepensjon, dødsfall og dødsårsaker. I: E. Backe-Hansen, C. Madsen, L. B. kristofersen, & B. Hvinden (Red.), Barnevern i Norge 1990-2010 En longitudinell studie. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Lehmann, S., Havik, O. E., Havik, T. & Heiervang, E. R. (2013). Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child & Adolescent Psychiatriy & Mental Health
Marthinsen, E., Clifford, G., Fauske, H., Lichtwarck, W. & Kojan, B. H. (2013). Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet? I: E. Marthinsen, & W. Lichtwarck (Red.), Det nye barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.
Meld. St. 17 (2012-2013). (2013). Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.
Meld. St. 17 (2015-2016). (2016). Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste. Oslo: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
NAV-loven (2006). Lov av 16 juni 2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen.
Nordanger, D. Ø. (2014). Nevrobiologi som veiviser for traumearbeid. I: T. Anstorp, & K. Benum (Red.), Traumebehandling, komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
Ot.prp. nr. 61 (1997-1998). Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester. Oslo: Barne- og familiedepartementet.
Ot.prp. nr. 69 (2008-2009). Om lov om endringer i barnevernloven. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Oterholm, I. (2008). Barneverntjenestens arbeid med ettervern. I: E. Bakketeig, & E. Backe-Hansen (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Oterholm, I. (2015). Organisasjonens betydning for sosialarbeiders vurderinger, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus). Oslo. 
Propp, J., Ortega, D. M. & NewHeart, F. (2003). Independence or Interdependence: Rethinking the Transition From "Ward of the Court" to Adulthood. Families in Society, 84 (2), 259-266.  
Rasmussen, I., Dyb, V. A., Heldal, N. & Strøm, S. (2010). Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom. Oslo: Vista Analyse.
Reime, M. A. (2008). Den sårbare overgangen - om å flytte fra barnevernsinstitusjon til egen bolig. Voss: Styve Gard og Kirkens Sosialtjeneste.
Schofield, G., Beek, M., Ward, E. & Biggart, L. (2013). Professional foster carer and committed parent: role conflict and role enrichment at the interface between work and family in long-term foster care. Child & Family Social Work, 18 (1), 46-56. doi:10.1111/cfs.12034
Sinclair, I., Wilson, K. & Gibbs, I. (2005). Foster placements: why they succeed and why they fail. London: Jessica Kingsley.
Skilbred, J. & Iversen, A. C. (2014). Unge voksne som har bodd i fosterhjem og tatt høyere utdanning: suksessfaktorer? Norges barnevern, 91 (4), 160-176. 
Sosialtjenesteloven. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember nr. 131
Stein, M. (2012). Young people leaving care: supporting pathways to adulthood. London: Jessica Kingsley Publishers.
Storhaug, A. S. (2008). Barnevernungdom i Trondheim. Livssituasjon, tiltak og nettverk. I: Å. Bratterud, & A. S. Storhaug (Red.), Overgang fra barnevern til voksenliv i Trondheim. Sluttrapport fra OBVIT-prosjektet. Trondheim: NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Samfunnsforskning AS.
Storø, J. (2005). Å gå over brennende bruer: en kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse. Oslo: Høgskolen i Oslo.
Storø, J. (2012). Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.
Strand, A., Bråthen, M. & Grønningsæter, A. B. (2015). NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere (FAFO-rapport). Oslo: FAFO.
Tysnes, I. B. (2014). Ungdommenes opplevelse av plassering, opphold og ettervern: en studie av institusjonsplasseringer etter lov om barneverntjenester § 4.24. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Ulfrstad, L. M. (2007). Boligpolitikken og velferdstaten. I: E. Brodtkorb, & M. Rugkåsa (Red.), Under tak - mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Utdanningsstøtteloven (2005) Lov om utdanningsstøtte av 3. juni 2005 nr. 37. 
Valset, K. (2014). Ungdom utsatt for omsorgssvikt - hvordan presterer de på skolen? I: E. Backe-Hansen, C. Madsen, L. B. Kristofersen, & B. Hvinden (Red.), Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferdg og aldring.
Ward, H. (2011). Continuities and discontinuities: Issues concerning the establishment of a persistent sense of self amongst care leavers. Children and Youth Services Review, 33 (12), 2512-2518. 
Weire Jørgensen, Tone og Heine Steinkopf (2013). Traumebevisst omsorg, teori og praksis http://sor.rvts.no/filestore/Filarkiv/Dokumenter/Fagstoff/Barnevern/Artikkel3-Traumebevisstomsorg.pdf
Wiborg, Ø. (2011). Bound to rise?: inter-generational disadvantages in Norway. Oslo: Unipub.