Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 25 år § 1-3.

Lenkeblokk Icon Barnevernloven

§ 1-3. Hvem loven gjelder for

Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 25 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

I 4. ledd heter det: I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen kan endres.

Rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år

Det er utarbeidet et eget rundskriv om tiltak for ungdom over 18 år etter barnevernloven. Her heter det bl.a.:

Mange ungdommer som har vært under barnevernets omsorg har et mindre og mer sårbart familienettverk enn ungdommer flest. Målsettingen med å gi tiltak til ungdom i barnevernet etter fylte 18 år, er at også disse ungdommene skal få nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011)

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret

Kapittel 4 i retningslinjene omhandler tjenester for ungdom som mottar ettervernstiltak. Der blir spørsmål om ansvarsfordeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret for denne ungdomsgruppen tatt opp.