Utdanningsdirektoratet hadde forslag til ny bestemmelse om krav til styrer på høring vinteren 2023. Nå har kunnskapsdepartementet fastsatt forskriften og den har noe annen ordlyd enn forslaget som var på høring.

Det stilles krav om at hver barnehage skal ha en styrer og at denne skal ha daglig kontakt med og oppfølging av hver barnehage. I høringsforslaget var det stilt krav om at styrer skal være fysisk til stede i barnehagen mesteparten av tiden vedkommende fungerer som styrer. Kunnskapsdepartementet har med dette tatt noe hensyn til at det er ulike måter å holde kontakt med barnehagen på, selv om det er anført i merknadene at dette i utgangspunktet skal skje ved fysisk tilstedeværelse i barnehagen.

Departementet har tydeliggjort at det kun er unntaksvis mulighet for å samordne styrerressurser i styrerteam, eller ved at en styrer har ansvar for flere små barnehager. Et samarbeid mellom flere barnehager om styrerressurs kan ikke medføre reduksjon i styrerressursen for den enkelte barnehage. Kravet til daglig kontakt og oppfølging gjelder også ved samordning av styrerressurser.

Videre stiller forskriften krav om forsvarlig avstand mellom barnehagene og at det må være mulig å pendle mellom disse uten at det går utover kvaliteten på barnehagetilbudet og oppgaver lagt til stillingen i lov og forskrift. Samordning av styrerressurser kan ikke benyttes som tiltak for å redusere kostnader i barnehagen.

I merknadene legger også departementet føringer for at kravet til stedlig ledelse og hensynet til barn, foreldre og ansatte i barnehagen skal vektlegges framfor «barnehageeiers behov for delegering, styring og kontroll». Videre mener departementet at større barnehager kan ha behov for mer enn et årsverk styrerressurs.

Dette er i tråd med SFS 2201 der det er avtalt at barnehager med plass til 42 barn eller mer skal ha avsatt en hel stilling til lederoppgaver og at det i store barnehager bør opprettes stilling som assisterende styrer. I SFS 2201 heter det også at tid til lederoppgaver minimum skal utgjøre 35 % av styrers stilling i mindre barnehager. Dette bør legges til grunn dersom kommunen vil benytte unntaksbestemmelsen om samordning av styrerressurser.

Forskriftsendringen er i stor grad i tråd med det som tidligere har framkommet av forarbeider og merknader til barnehageloven.

Les den nye forskriften her