Global kontekst 

Gjennom globaliseringen har det vokst fram en internasjonal forskning og et kunnskapsgrunnlag om barnehager og skoler som er felles i store deler av verden. Hvordan tar vi et aktivt standpunkt til dette kunnskapsgrunnlaget?

Nasjonal kontekst og utdanningspolitikk

Kommunene utøver sitt ansvar for barnehager og skoler innenfor nasjonalt vedtatte rammer og lover. Partenes avtaleverk og fellessatsinger gir også retning for kommunene. Hvilken kunnskap om nasjonal politikk har lokalpolitikeren behov for?

Det lokale kunnskapsgrunnlaget, styrker og svakheter

Den lokale kunnskapen som kommunene og fylkeskommunene får gjennom sitt kvalitetsarbeid, utgjør det viktigste grunnlaget for å få et godt bilde av tilstanden i egen kommune. Den lokale kunnskapen kan være tilbakemeldinger fra barn og unge, deres foreldre og medarbeidere i barnehager og skoler.

Hvilket endringsbehov ser vi?

Kommunestyrer og fylkesting har tilgang til mye data om barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. Dette gir mulighet for kunnskap, men kunnskap er ikke nok. Hvordan aktivere kunnskapen, skape økt engasjement og fatte vedtak som bidrar til forbedringer til det beste for barn og unge? Lærere, barnehagelærere og alle andre i kommunene som jobber med barn og unge, vil ha mange tanker og meninger om dette. Gjennom dialog kan barn og unge få muligheter til å uttrykke sine behov. Andre kan også bidra med nye perspektiver. Alle bør få en stemme når framtidsbildet utforskes. Det kreves et helt lokalsamfunn for å gi barn og unge en god oppvekst!

Les mer om Framtidsbilder - Hvor vil vi?