Målet for Bærekraftsnettverket er å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og bidra til å oppnå FN sine bærekraftsmål innen 2030. Bærekraftsnettverket er en lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner, med mål om å samarbeide nasjonalt, og handle regionalt og lokalt.

Organisering

Bærekraftsnettverket ledes av en styringsgruppe og arbeidet koordineres av et sekretariat. Styringsgruppen ledes av kommunedirektør i Molde kommune, Marianne Stokkereit Aasen.

Styringsgruppen

Marianne Stokkereit Aasen, Molde kommune - leder
Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag fylkeskommune
Terje Trovik, Bærum kommune
Bente Bjerknes, Viken fylkeskommune
Lars Bjerke, Asker kommune
Stig Tore Johnsen, Tromsø kommune
Morten Wolden, Trondheim kommune
Bernt Jørgen Stray, Kristiansand kommune
Anne Romsaas, KS

Nettverkskoordinator: Andreas Stangenes, KS

Nettverkets arbeid

Arbeidet i nettverket kommer til syne i form av lokale og regionale utviklingsprosjekt, ledelses- og organisasjonsutvikling, samarbeid med næringslivet, involvering av innbyggere og lokale prioriteringer som setter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft høyere på dagsorden. Bærekraftsnettverket samarbeider med FNs program for smart og bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn, United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) og er plukket ut som det første kommunebaserte implementeringsprogrammet av sitt slag i verden.

Utgangspunktet for etableringen av Bærekraftsnettverket var utarbeidelsen av Stavangererklæringen i 2019, som sier at kommunene og fylkeskommunene vil samarbeide med FN for:  

  • å gi alle kunnskap om status på bærekraftsmålene i sitt lokalsamfunn 
  • å utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene 
  • å mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til bærekraftig utvikling 
  • å måle og evaluere effekten av innsatsen 

Nettverket er forankret i dette felles verdigrunnlaget (Stavangererklæringen), målinger og data på lokal bærekraft, samt et felles rammeverk for å systematisere det lokale utviklingsarbeidet på tvers av aktører og aktiviteter som påvirker muligheten for lokal utvikling.

Nettverket bruker standardiserte måleverktøy, for eksempel United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC), for å sammenligne og planlegge bærekraftig utvikling både lokalt og nasjonalt. Gjennom samarbeid med nasjonale partnere og FN vil Bærekraftnettverket bidra til en videreutvikling av etablerte standarder slik at disse svarer bedre til kommunenes behov. 

Bærekraftsløftet

Bærekraftsnettverket, KS, NHO og LO har tatt initiativ til et bredt nasjonalt partnerskap mellom offentlig og privat sektor, kalt Bærekraftsløftet. Bærekraftsløftet skal både bidra til å utvikle Norge i en bærekraftig retning og være et internasjonalt eksempel og utstillingsvindu.  Ambisjonen er å svare på konkrete utviklingsbehov gjennom innovasjon og skalerbare løsninger, der kommunene og fylkeskommunene er levende laboratorier. Tyngdepunktet i Bærekraftsløftet ligger på regionalt nivå. Dette gjør det mulig å bygge på lokale data og forutsetninger. Det gir også bedre anledning til å koble på det nasjonale og regionale virkemiddelapparatet for å svare på regionale muligheter for bærekraftig verdiskaping. Arbeidsformen sikrer dessuten et løft som inkluderer alle kommuner, også de minste, i felles regionale veikart for bærekraftig utvikling og verdiskaping.