Vestland har 43 kommuner, der alle kommunene har tilgang til fjord, kyst og hav. Fylket har en lang kystsstripe, og er eksportfylket i Norge. Fylket er og et av de største utslippsfylkene av CO2 i landet, gjennom at mange store punktutslepp ligger i fylket vårt. Vestland ble et nytt fylke 1.janaur 2020. Vi bygger vår utvikling på de 17 bærekraftsmålene til FN, med 169 undermål, som overordnet og førende for samfunnsutviklingen i Vestland. Målene får fram hvordan miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner ved berekraft påvirker hverandre. Vi har gjennom vår utviklingsplan vedtatt at klima og miljø skal være et premiss for samfunnsutvikling.

Dette skal skje gjennom at:

  1. Vestland skal være en pådriver for klimaomstilling og nullutslipp innen 2030.
  2. Vestland skal sikre infrastruktur og forvalte viktige natur-, landskaps- og kulturverdier.
  3. Vestland skal bidra til å nå klima- og miljømålene gjennom offentlige innkjøp.

Omstillingen til nullutslippssamfunnet skal bidra til å styrke konkurransekraften til Vestland. Vi skal legge til rette for videreutvikling av de regionale kompetansemiljøene slik at vi er ledende på grønn teknologi. Vi skal satse på sirkulærøkonomi og bioøkonomi med særlig vekt på landbruk og havnæringen. Sirkulærøkonomi handler om å utvikle verdikjeder der råstoffutvinning, produksjon og gjenbruk henger sammen i en syklus der ressurser fra én prosess blir brukt som innsatsfaktorer i en annen. Bioøkonomi er en økonomi basert på produksjon og fordeling av fornybare biologiske ressurser. Bedre ressursutnytting og energieffektivisering bidrar til betydelige utslippsreduksjon, og øker lønnsomheten i produksjonen.

Lenkeblokk Icon Regional plan for klima 2022–2035