I handlingsplanen legger regjeringen opp til et tett utviklings- og innovasjonssamarbeid med kommunesektoren for å nå bærekraftsmålene. 

I følge FN kan to tredjedeler av delmålene kun nås gjennom lokal innsats. Lokale myndigheter er nærmest befolkningen, bedriftene og organisasjonene. De er ansvarlige for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

- Selv om jeg registrerer at det sies at ansvaret for å innovere tjenestene ligger hos den enkelte kommune, er det helt nødvendig å samarbeide på tvers av kommuner og sektorer for å få til den nyskaping som skal til for å løse morgendagens behov. Samarbeidsavtalen som nylig er inngått mellom regjeringen og KS vil strukturere og gi kraft til dette arbeidet. Det er viktig å se arbeidet med innovasjon,  forskning og utvikling, digitalisering og bærekraft i sammenheng, mener Bjørn Arild Gram.

Lenkeblokk Icon Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Rapport

KS og medlemmene har utarbeidet en egen rapport til FN (Voluntary Subnational Review,VSR) for å synliggjøre kommunesektorens betydning for å nå bærekraftsmålene, styrke lokalt og regionalt arbeid med bærekraftig utvikling, bidra til kunnskapsdeling og inspirere flere kommuner til å jobbe aktivt med bærekraft. Det er hittil få som har rapportert om kommunesektorens innsats, selv om mye av arbeidet må gjøres lokalt for å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030.

Rapporten inngår i Norges rapportering til FN som avgis i forbindelse med høypolitisk forum i FN i juli.

Les hele rapporten her

Les KS’ rapportering fra kommunal sektor her

Kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til oppnåelse av FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. FN har anslått at om lag to tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål ikke kan nås uten lokale og regionale myndigheters innsats. KS har derfor, i tett dialog med medlemmene, utarbeidet Norges første Voluntray Subational Review (VSR). Formålet er å fremheve kommunesektorens innsats, begrensninger og suksesshistorier knyttet til arbeidet med FNs bærekraftsmål.  Rapporten tar både for seg hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider med FNs bærekraftsmål, samt hvordan sektoren ligger an for å nå målene.  

Rapportens hovedfunn 

Norsk kommuner og fylkeskommuner ligger godt an til å nå de fleste av bærekraftsmålene. Det er imidlertid områder innenfor alle de tre dimensjonene av bærekraft (sosial, miljømessig og økonomisk) hvor det kreves innsats for å nå målene innen 2030 

  • Det er stor ulikhet blant kommuner i hvor langt og hvordan det jobbes med FNs bærekraftsmål.  . Det blir viktig å få på plass støttemekanismer som både hjelper flere kommuner ut av startgropa og bidrar til å akselerere innsatsen til de som allerede er godt i gang  
  • Manglende ressurser, kapasitet, kompetanse, tilgang til metoder og verktøy og politisk prioritering trekkes frem som de største barrierene i kommunenes arbeid med bærekraft. Fylkeskommunene trekker frem mangel på støtte og tydelige retningslinjer fra nasjonale myndigheter
  • Politisk prioritering og eierskap er essensielt. Politisk prioritering påvirker både fart og retning for implementering av målene 
  • Store, sentrale, nettverksorienterte og nylig sammenslåtte kommuner har kommet lengst i arbeidet. Det er likevel ikke en forutsetning å være «stor og sterk» for å lykkes 
  • Nettverk, kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå spiller en stor rolle, og synergiene mellom lokalt og regionalt nivå er godt utnyttet
  • De fleste kommunene har innlemmet målene i kommuneplanens samfunnsdel, hvilket indikerer at bærekraftsmålene styrer samfunnsutviklingen 
  • Kommunene som har kommet lengst har operasjonalisert og integrert bærekraftsmålene i strategiske planer og styringsprosesser, og leder an som et eksempel for de øvrige kommunene  

Inngår i Norges rapportering

Rapporten er et viktig bidrag når Norge skal rapportere på bærekraftsmålene til FNs High-Level Political Forum (HLPF) i juli 2021. KS har som ambisjon å bruke rapporten som et grunnlag for videre arbeid med å styrke samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, intensivere støtten til kommunesektorens arbeid med bærekraftsmålene og dele god norsk praksis både nasjonalt og internasjonalt. Som et første steg i dette arbeidet har KS inngått en politisk avtale med KMD for blant annet økt samarbeid mellom nasjonalt, lokalt og regionalt nivå om implementering av FNs bærekraftsmål.