Rapporten fra Norge stadfester at kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til FNs bærekraftsmål.

Voluntary subnational review

KS har laget en lokal bærekraftsrapport - Voluntary Subnational Review - for å kartlegge kommunesektorens bærekraftsarbeid, påpeke begrensninger og vise suksesshistorier i arbeidet. Rapporten tar for seg hvordan norske kommuner og fylkeskommuner arbeider med målene og hvordan sektoren bidrar til å nå dem. Den gir mange gode eksempler fra hele landet. Rapporten inneholder også sammendrag fra kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører lokale kartlegginger – Voluntary Local Review.

Lenkeblokk Icon Voluntary subnational review - Norway

Mye av arbeidet som skal til for å bygge en bærekraftig framtid, må gjøres lokalt. Få land har så langt rapportert på kommunesektorens innsats. Rapporten fra Norge stadfester at kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. På flere områder innenfor dimensjonene sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft kreves likevel betydelig større innsats fram mot 2030.

Politisk prioritering og eierskap

God forankring av kommunesektorens bærekraftsarbeid er viktig. Politisk prioritering påvirker fart og retning i arbeidet. Hos mange styres samfunnsutviklingen ved at bærekraftsmålene legges til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. I kommuner som har kommet lengst er bærekraftsmålene operasjonalisert og tatt inn i strategiske planer og styringsprosesser. 

Store, sentrale, nettverksorienterte og nylig sammenslåtte kommuner har kommet lengst i arbeidet. Det er likevel ikke en forutsetning å være «stor og sterk» for å lykkes. Flere mindre kommuner gjør en formidabel innsats. Nettverk, kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå spiller en stor rolle i arbeidet. Fylkeskommunene er her viktige og synergiene mellom lokalt og regionalt nivå er godt utnyttet.

Hinder for forsert innsats

Kommunesektoren rapporterer gjennom spørreundersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, om flere hinder for å levere enda bedre på bærekraftsutfordringer. Flere nevner manglende ressurser, liten kapasitet, utilstrekkelig kompetanse, mangelfulle metoder og verktøy, eller svak politisk prioritering. Fra fylkeskommunene pekes det på mangel på støtte og tydelige retningslinjer fra nasjonale myndigheter. 

En annen  vesentlig begrensning for framgang som ofte påpekes er mangelfull samstemt politikk mellom forvaltningsnivå. Sektorovergripende tenkning og evne til å løse utviklingsdilemma i kommunesektoren begrenses av statlig sektorpolitikk.

Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå

Hovedfunnene i rapporten inngår i regjeringens rapportering på bærekraftsarbeidet i Norge til FN i juli 2021. Vår rapport søker å dele god norsk praksis og å styrke samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene. KS har derfor inngått en politisk avtale med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å fremme samarbeid mellom nasjonalt, regionalt og lokalt styringsnivå for å ytterligere styrke arbeidet med å gjøre Norge bærekraftig.