På webinaret gikk Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) gjennom denne nye plikten og viste med eksempler hvordan arbeidsgivere på best mulig måte kan jobbe for å oppfylle den. Avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt og jurist Amna Veledar fra KS introduserte og svarte på spørsmål.

Lenkeblokk Icon Se foiler fra webinaret 25. november her

Hvor:Teams (følg lenke)

Aktivitets- og redegjørelsesplikten som følger av likestillings- og diskrimineringsloven ble betydelig styrket med virkning fra 1. januar 2021. Mens pliktene som følger av arbeidsmiljøloven er godt kjent, er arbeidsgivers plikt til å arbeide aktivt for å motvirke diskriminering og sikre reell likestilling mindre kjent. Disse pliktene får stadig større fokus både her hjemme og i EU.  

Pliktene må gjøres tydeligere

Reglene om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt sier noe om hvordan arbeidsgivere skal kartlegge, håndtere og dokumentere risiko for diskriminering på sine arbeidsplasser. Formålet med reglene er både å bidra til bevisstgjøring og holdningsendring gjennom aktive, målrettede og systematiske tiltak som blir synliggjort gjennom rapporteringsplikter. Begrunnelsen for styrkingen av disse pliktene, som i liten grad har blitt etterlevd, er å tydeliggjøre, og til en viss grad utvide regelverket, samt å legge til rette for mer effektiv håndheving jf. Prop. 63 L (2018–2019) s. 5.

Skal hindre kjønnsdiskriminering i arbeidslivet

Den generelle aktivitetsplikten som gjelder for alle norske arbeidsgivere følger av § 26 første ledd, mens kartleggingsplikten følger av bestemmelsens andre ledd. Fra 1. januar 2020 har kartleggingsplikten blitt utvidet med en spesifikk plikt for arbeidsgivere til å «annet hvert kartlegge lønnsforforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid» i virksomheten. Formålet med denne bestemmelsen er å forebygge kjønnsdiskriminering i det norske arbeidsliv.

Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med likelønnsbestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven § 34 om at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdig, samt bestemmelsen om opplysningsplikt om lønn i § 32. Lovgiver har i forarbeidende angitt en rekke minstekrav til kartleggingen av både lønn og deltid. Blant annet skal kartleggingen baseres på kvantitative data for alle ansatte i virksomheten, at de ansatte må deles inn i stillingsgrupper eller i annen hensiktsmessig inndeling, at det skal oppgis andel menn og kvinner i hver kategori, og at lønnskartleggingen skal bases på en sammenligning mellom lønnsopplysninger mellom kvinner og menn i de ulike stillingsgruppene.