Lønnsforskjellene i KS-området er forholdsvis små sammenliknet med andre tariffområder. Det er også en økende trend at kvinnelige ansatte har universitets- eller høyskoleutdanning, mens det er en høyere andel menn i stillingene uten krav til høyskoleutdanning.

KS-området

  • KS-området sysselsetter 453.000 arbeidstakere, som utfører 373.300 årsverk.
  • Sysselsettingen siden 2004 har økt med nesten 96.000 årsverk, særlig innenfor helse og omsorg, der kvinner dominerer.
  • 75 prosent av årsverkene i KS-området utføres av kvinner.

Kjønnenes lønn etter alder

Tall fra KS (PAI) viser at kvinners lønn er høyere enn menns frem til en alder på omkring 28 år. Fra 28 år og oppover tjener menn mer enn kvinnene i sektoren. Når det kommer til gjennomsnittlig alder viser statistikken at aldersfordelingen er forholdsvis lik. For kvinner ligger denne nemlig på 44,6 år og for menn 44,9 år. Blant de yngre aldersgruppene er det likevel en større andel kvinner.

Kvinner og menns lønn etter kommunestørrelse

Et kjennetegn ved kommunesektoren er at andelen menn som jobber i KS-områder er større i store kommuner enn i små og mellomstore. Lønnsgapet minker basert på økende kommunestørrelse, og dette skyldes trolig ulik kjønnsfordeling på stillinger med ulikt lønnsnivå i små og store kommuner. Noen typer stillinger utgjør også en større andel av samlet antall årsverk i små kommuner sammenlignet med de store.

Lenkeblokk Icon Interessert i å lese mer? Les dypdykket vårt om lønn for kvinner og menn

Forskjeller i lønn og lønnsinntekt

Flere menn enn kvinner jobber heltid, og gjennomsnittlig stillingsbeskrivelse er høyere for menn enn for kvinner. Siden menn jobber mer enn kvinner, er også forskjellen i den gjennomsnittlige lønnsinntekten større enn forskjellen i gjennomsnittlig lønn.

Utviklingen går i riktig retning og lønnsgapet blir stadig mindre for KS-området sett under ett. Den viktigste forklaringen på forskjellen i kvinners og menns lønn, er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.