Topplederprogrammet vil gi deltakerne forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen strategisk ledelse, gjennom en kombinasjon av forelesning, oppgaveløsning, praktisk trening både individuelt og i gruppesetting. 

Målgruppen er ledere på strategisk nivå som har personal og økonomiansvar, kommunalsjefer/kommunaldirektører eller helsesjef innen helse- og omsorgssektoren og tilsvarende ledernivå i spesialisthelsetjenesten. Det er 40 plasser, 20 fra spesialisthelsetjenesten og 20 fra kommunehelsetjenesten.  

- Det er viktig at deltakerne kommer fra hele landet for å sikre geografisk spredning og en god match mellom deltagerne, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS.    

Programmet gir 30 studiepoeng på masternivå og kan gjennomføres ved siden av jobben som leder. Handelshøyskolen BI er ansvarlig for gjennomføringen av programmet  

Lederne vil gjennom programmet jobbe i mindre team på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten med å utvikle og teste løsninger basert på nyere forskning om samarbeidsorganisering og smidig utviklingsarbeid.

Søknadsfristen er 15. mars og aktuelle kandidater vil bli kontaktet medio april.

Trude Wikdahl (tidligere deltaker):

Nye krav i helsetjenestene setter nye krav til oss som ledere. Topplederprogrammet gir oss mulighet til å bli kjent på tvers av kommuner og sykehus. Vi får innsikt i hverandres ståsted, og et nettverk på tvers av regionene. Jeg tror den samspillsforståelsen blir utrolig viktig i tiden fremover. Kompetanseheving hos den enkelte betyr dessuten mye for utviklingen av egen organisasjon. I sum blir pasientens helsetjeneste vinneren. 

Denne utdanningen er en god mulighet til å videreutvikle lederkompetansen sammen med kolleger fra hele landet. 

Utdanningen går over ett år- seks samlinger á tre dager. Tema for samlingene er: 

Samling 1: Strategisk ledelse og strategiutvikling i helse -og omsorgssektoren 

Samling 2: Ledelse på tvers og organisering for samarbeid 

Samling 3: Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi 

Samling 4: Helseøkonomi, teknologi og endring 

Samling 5: Gjennomføring av kvalitet 

Samling 6: Kommunikasjon og helhetlig styring 

Studieavgiften dekkes av deltaker. Kommunale deltakerne kan søke OU midler fra KS til delfinansiering av studiekostnaden. 

Les mer om utdanningen og søk her