Vi er selvfølgelig veldig glade for at dette viktige prosjektet som viser gode resultater over hele landet får fortsette helt fram til 2025.
Eli Sogn Iversen

Jobbvinner

Jobbvinner er en nasjonal satsing med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kommunene skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for sykepleiere og helsefagarbeidere. KS har på oppdrag fra Helsedirektoratet fått prosjektansvaret for Jobbvinner og det er etablert et samarbeid med Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Prosjektet Jobbvinner ble etablert i 2016. Framskrivning og statistikk varslet stor mangel på helsepersonell i årene som kommer. Helsedirektoratet lyste ut midler gjennom Kompetanseløft 2020 til et prosjekt hvor målet var økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. KS søkte, fikk oppdraget, og har derfor siden 2016 ledet prosjektet Jobbvinner i tett samarbeid med fagorganisasjonene.

Ny kurs

- Det var ingen selvfølge at Jobbvinner fortsatt skulle eksistere som i dag. Kompetanseløft 2020 skulle avsluttes ved årsskiftet, sier Eli Sogn Iversen. - Vi var spente på utfallet i høstens statsbudsjett, og selvfølgelig veldig glade for at dette viktige prosjektet, som viser gode resultater over hele landet, får fortsette. Regjeringen har sagt tydelig at de vil satse på kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene i fire nye år. Men, nå er det på tide å fornye Jobbvinnerprosjektet. Det er fremdeles økt rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere som er målet med prosjektet, men vi tror det kan være en ide å spisse aktiviteten.

For å få svar på disse og flere spørsmål inviterer vi til ulike digitale innspillsdugnader. Jobbvinner har gjennom de fire årene som har gått fått mange gode samarbeidspartnere i kommunene, i KS, i fagorganisasjonene og i utdanningssektoren og nå utfordres de til å stake ut kursen videre sammen med oss.

Målrettet arbeid ga resultat

I KS ble det etablert en prosjektgruppe, en styringsgruppe og en referansegruppe på høsten 2016.
- Etter flere innspillsdugnader valgte vi å løse oppdraget hovedsakelig ved å etablere og drive ulike piloter rundt om i landet, sier Eli Sogn Iversen i Jobbvinner. Deltakerne i pilotene var en eller flere kommuner, en eller flere utdanningsinstitusjoner og representanter fra fagorganisasjonene. Pilotene ble ledet av en lokal prosjektleder i tett samarbeid med deltakerne. Utgangspunktet for arbeidet var lokale utfordringer og det ble testet ut både velkjente, men også nye tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere. To ganger i året samlet vi prosjektlederne og ressurspersoner i pilotene til læringsnettverk med faglig påfyll og erfaringsutveksling. Det er gjennomført følgeforskning av 3 av Jobbvinnerpilotene.

Følgeforskningen og erfaringer fra pilotene viser at det er mulig å rekruttere og beholde helsepersonell selv med enkle tiltak. I mange av pilotene så vi en bevisstgjøring og en holdningsendring. Tidligere hadde man kanskje betraktet rekrutteringsutfordringene som en uoverkommelig oppgave man ikke kunne gjøre noe med. Men ved å ha fokus på å rekruttere og beholde, prøve ut enkle tiltak som de så hadde effekt, erfarte mange kommuner at det var mye de faktisk kunne gjøre. «Etter at jeg har vært med i Jobbvinners utviklingsverksted tenker jeg rekruttering i alt jeg gjør», er en uttalelse fra en avdelingsleder ved et sykehjem i Orkdalsregionen. Lønn er viktig, men ikke det viktigste for om en kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.

Kommuner som jobbet systematisk med disse områdene lyktes ofte med å rekruttere og beholde helsepersonell:

  • Kvalitet i praksis for studenter og lærlinger
  • Samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner
  • Oppfølging av nytilsatte
  • Faglig utvikling på jobb
  • Ledelse

Eksempelvis så vi at sykepleierstudenter som erfarte kvalitet i praktiske studier, gjerne søkte  seg tilbake til praksisplassen da de var ferdig utdannet sykepleier. Praksisplassen fremsto som en aktuell fremtidig arbeidsplass når studentene ble tatt godt imot, ble inkludert i det sosiale jobblivet, hadde veiledere med god veiledningskompetanse og fikk fordype seg i faget. Nytilsatte sykepleiere som fikk tett og systematisk oppfølging av mentor forble i stor grad i jobbene sine. Satsning på ledelsesoppgaver for studenter i praksis ga innsikt og trygghet og fokus på faglig ledelse ga ledere et kjærkomment løft. Tettere samarbeid mellom kommune og universitet gjennom FoU-prosjekt ga helsepersonellet mulighet til faglig utvikling, noe som stimulerte til å bli værende i jobben.

Men Jobbvinners arbeid har ikke vare vært knyttet til piloter. I løpet av prosjektperioden har det også vært jobbet med yrkeskonkurranser. Jobbvinner har vært en sentral pådriver og gjennomfører av både fylkesmesterskap og norgesmesterskap i helsearbeiderfaget.

En annen del av Jobbvinners aktivitet var opplæring av rekrutteringspatruljer og ambassadører. Dette er unge og engasjerte helsefagarbeidere og sykepleiere som kjenner arbeidshverdagen, er stolte av jobben og kan presentere faget på en god måte. Rekruteringspatruljene og ambassadørene drar på skolebesøk eller på utdanningsmesser for å fortelle om yrket. Erfaringene viser at når ungdom selv forteller om arbeidshverdagen på et språk og i en form som andre unge kan identifisere seg med, er dette er en god metode for å rekruttere unge. Flere av pilotene har jobbet med satsning på ambassadører som et tiltak for å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere. 

Nå stakes kursen ut for fire nye år. Nye metoder skal prøves ut, men de gode erfaringene vil fortsatt danne grunnlaget for Jobbvinners videre arbeid!