Leder for Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning, Simen Markussen, overleverte den 4. juni sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Lenkeblokk Icon NOU om etter- og videreutdaning

- Rapporten fra utvalget gir et viktig bidrag til økt innsikt om hvordan vi skal legge til rette for at ansatte skal utvikle sin kompetanse gjennom hele arbeidslivet, sier avdelingsdirektør i KS Anne-Cathrine Hjertaas.

Kommuner og fylkeskommuner er kompetanseintensive virksomheter, som er opptatt av å dekke kompetansebehov hos sine ansatte ved å utvikle og å ta i bruk kompetansen til dagens ansatte. Dette vil være viktig for å levere gode tjenester til innbyggerne i framtiden. 

Utvalget peker på fire hovedstolper for å lykkes med livslang læring framover, og som utvalgets ulike tiltak er grupper etter; 

  • Styrke tilbudet av utdanning og opplæring definert ut ifra arbeidslivets behov.
  • Bedre kvaliteten på tilbudet.
  • Øke tilgangen til utdanning og opplæring for flere.
  • Øke det regionale ansvaret for koordinering og mobilisering.

- Utgangspunkt i arbeidslivets behov for kompetanse, og et forsterket ansvar regionalt for å sikre tilbud i tråd med regionale behov, er gode innretninger for videre innsats. Nå skal vi sette oss inn i forslagene fra utvalget, og behandle dette i våre politiske organer, sier Hjertaas. 

For kommunal sektor er det vesentlig at vi ser på læringsbehovet for hele arbeidslivet, og at virkemidlene som foreslås også er virksomme for kommunal sektor som har ansatte både med høy utdanning, faglærte og som også sysselsetter en viss andel uten formell kompetanse.

Frokostseminar om finansieringsordninger
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på oppdrag fra KS undersøkt ordninger for finansiering av etter- og videreutdanning i kommuner og fylkeskommuner. Gjennomgangen tar for seg hvilke finansieringsordninger sektoren benytter i dag, erfaringer med ordninger med ordningene og tanker om mulige nye ordninger. Videre har SØA kartlagt og beregnet dagens ressursbruk til etter- og videreutdanning i kommunesektoren, og kombinert beregningene med framskrivinger for å anslå framtidig ressursbruk.

Fredag 21. juni arrangerer KS et frokostseminar om dette temaet. Her vil SØA legge fram den KS-bestilte rapporten om temaet. Simen Markussen, som har ledet Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning, vil kommentere tematikken med bakgrunn i utvalgets arbeid. Kommentar blir det også fra Ragnhild Lied, leder av Unio.