Ansvaret innebærer å bidra til best mulig samsvar mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionen, blant annet gjennom oppdaterte regionale planer, et godt kunnskapsgrunnlag og samarbeid med kompetanseaktører regionalt. Det kommer fram i Meld.St. 6 (2018-2019). 

Ulike kompetansebehov i fylkene

Kompetansebehovene er ikke de samme i alle deler av landet, og regionene har ulike utfordringer når det gjelder å dekke sine kompetansebehov. I tillegg er det en økt omstillingstakt i vårt samfunns- og arbeidsliv som bidrar til at kompetanse fortere blir utdatert. Det er forskjellig typer arbeidsliv i ulike regioner og variasjoner i befolkningens utdanningsnivå og alder. Virksomhetene i ulike deler av landet har også rekrutteringsutfordringer i varierende grad. Konkret har fylkeskommunene blant annet ansvar for videregående opplæring, fagskoleutdanning og karriereveiledning. Fylkeskommunene legger også strategiske planer for samfunnsutviklingen i sin region.

Høsten 2019 etablerte fylkeskommunene et felles nettverk for regional kompetansepolitikk, for å styrke dialogen og kunnskapsdelingen mellom regioner og mellom fylkene og nasjonalt nivå.

Det har vært stor aktivitet i nettverket med både fysiske møter og Teams møter med relevante tema.

I den digitale nettverkssamlingen 13. oktober 2020, ble det gitt flere interessante innlegg som KS ønsker å gjøre tilgjengelig for flere.

Utmeisling av regional kompetansepolitikk; samstyring i en politisk styrt prosess 

Regional planlegging for «wiked problems» - dilemmaer og muligheter.

v/Arnhild Danielsen, seniorrådgiver i Viken fylkeskommune 

Lenke: https://youtu.be/3pMgBVUnJEw

Partnerskap og samskaping 

v/ Ann Karin T. Holmen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 

Lenke: https://youtu.be/I3aNQKGNyNo

Kompetanse Norges samarbeid med fylkene om kompetanse 

v/ Margrethe M. Svensrud, leder seksjon for Kompetanseutvikling i arbeidslivet i Kompetanse Norge

Lenke: https://youtu.be/gla12bdncb0

Kommunal og moderniseringsdepartementet sitt perspektiv på den regionale kompetansepolitikken

v/ Anne Karin Hamre, ekspedisjonssjef i KMD, regionalpolitisk avdeling

Lenke:  https://youtu.be/faeRWWxt-Og

Kunnskapsgrunnlag for kompetanse – En ny digital statistikkløsning 

Vestland fylkeskommune har lagt om arbeidet med kunnskapsgrunnlag fra rapport til et online digitalt verktøy. v/Johanne Sognefest Haaland 

Lenke:  https://youtu.be/KF0W-WzgjPo

Første året med BIO-midler – slik at fylkeskommunene løst oppgaven

En arbeidsgruppe har analysert fylkeskommunenes arbeid med forvaltingen av BIO-midlene i 2020. v/ Øyvind Tveten, rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune 

Lenke: https://youtu.be/d_5PyVQGpqg