Gjennom arbeidet i Jobbvinner har vi både fått kunnskap om og erfart at god ledelse er viktig for å rekruttere og beholde helsepersonell. Lederens oppgaver i helseorganisasjoner er både krevende og komplekse og de har ansvar for utdanning, bemanning, kompetanseutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene.  Hvordan kan en definere lederens ansvar for lærlinger og studenter og hva innebærer god ledelse for helsefagarbeidere og sykepleiere?

Kunnskap om organisasjon og ledelse kan oppleves som lite tilgjengelig. Spesielt etterspørres praktisk og konkret kunnskap om hvordan man kan manøvrere som leder i en hektisk hverdag. Med helt ferske undervisningsfilmer tilbyr Jobbvinner anvendelig kunnskap og inspirasjon for alle som er opptatt av organisasjon og ledelse.

Bjørg Aglen er førstelektor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hun forsker blant annet på utdanning og på ledelse i kommunale helse- og velferdstjenester. På oppdrag fra Jobbvinner har hun produsert undervisningsfilmer som omhandler om å være profesjonell, om helseprofesjoner i helseorganisasjoner og om klinisk ledelse. Filmene har ulik innfallsvinkel til temaet. Opphavskvinnen til ideen om undervisningsfilmene er Malene Søiland. Søiland er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, emneansvarlig i kommunehelsetjenesten og er prosjektleder i Jobbvinners Rogalandpilot. Temaet for Rogalandpiloten der Sandnes, Hjelmeland og Strand kommune deltar, er Organisasjon og ledelse for sykepleierstudenter i praksis i hjemmesykepleien.

Jobbvinner har den store glede å presentere disse filmene som kan benyttes fritt i ulike undervisningssituasjoner, til intern opplæring, til studenter og lærlinger eller til faglig inspirasjon. Filmene bygger på forskning og de har rike kildehenvisninger. Det vises også til lovverk og forskrifter, og de inneholder en del gode praktiske eksempler.

Om å være profesjonell (17:36)

Den første filmen handler om hvordan man kan legge til rette for praktiske studier, altså studentpraksis. Formålet med praktiske studier er å tilegne seg relevant profesjonskompetanse. Aglen hevder at profesjonskompetanse er evnen og vilje til kunnskapsbasert og verdibasert problemløsning av praktiske problemer der løsningen ikke er gitt. Hun argumenterer for at det er leders ansvar at studenter og ansatte skal kunne tilegne seg og ha slik kompetanse. Dette er viktig fordi man som helsearbeider står i mange komplekse situasjoner der svaret ikke er gitt og man må vurdere hva som kan være løsningen og videre handle ut fra sine vurderinger.

Filmen egner seg godt for deg som skal lære om eller praktisere ledelse og for deg som skal være veileder for helsefagarbeiderlærlinger eller sykepleierstudenter.

Om klinisk ledelse (12:43)

Film nummer to handler om klinisk ledelse, også kalt faglig ledelse. Vi får innsikt i hva som ligger i begrepet og hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne utøve klinisk ledelse. Videre får vi vite hvordan klinisk ledelse kan læres og hvordan det arter seg for sykepleiere, men vi får også innsikt i hvilke oppgaver som ikke ligger under klinisk ledelse.

Filmen passer godt for helsepersonell som jobber klinisk og for sykepleiestudenter som en forberedelse til yrkeslivet.

Om helseprofesjoner i helseorganisasjoner (23:03)

Den siste filmen tar for seg forholdet mellom den profesjonelle yrkesutøveren og organisasjonen denne jobber i. Filmen starter med et historisk tilbakeblikk på hvordan helsetjenesten har utviklet seg fra 1800-tallet og frem til i dag hvor vi har økt behov for samhandling mellom de fragmenterte delene i helsetjenestene. Aglen hevder at det tidligere var fagpersoner som ledet helsetjenesten og at disse var forpliktet på profesjonens verdier, men i dag har helseledere ofte juridisk eller økonomisk utdanning og lederne må i stor grad forplikte seg på organisasjonens verdier. Dermed kan det bli avstand mellom helsepersonellets ståsted og ledernes ståsted. Lederne bruker ofte mye tid på å overholde et stramt budsjett mens helsepersonellet forholder seg til faget og ser tydeligere konsekvensene av økonomiske innstramminger. Dette kan være kimen til faglige konflikter om prioriteringer. Men Aglen presenterer også ulike løsninger. Hvordan kan man jobbe for å håndtere verdikonflikter og hva bør vektlegges i arbeidskulturen? Her presenteres tydelige tiltak.

 

Følg oss på Facebook