Får litt innsyn i hvordan man selv oppfattes av kolleger, noe man kanskje ikke alltid tenker så mye over

Deltaker på workshop

Vertskap

Foto: Jobbvinner

Vertskap-programmet inneholder fem workshoper med fem perspektiver, som fyller de fem stjernene i logoen.

Lenkeblokk Icon Jobbvinner

Første workshop: Medarbeideren

1. desember 2022 var det premiere på programmet Vertskapet. I første workshop jobbet deltakerne med det første perspektivet, medarbeideren. Avdelingen som deltok ble delt inn i grupper på tre og tre, hvor de skulle finne sine tre beste egenskaper som medarbeider. Hvis noen syntes det var vanskelig, så ble kollegene oppfordret til å hjelpe hverandre.

I neste oppgave knyttet deltakerne i gruppene sine tre beste egenskaper som medarbeider til praktiske handlinger.                                                              

Etter første workshop kunne deltakerne fylle ut første stjerne i programmet, for medarbeideren. Alle fikk delt ut et kort hengende i et nøkkelbånd. De skal fram til andre workshop fortelle sine kolleger og andre de møter om sine tre viktigste egenskaper som medarbeider.

Gruppene presenterer sine svar for hverandre på workshop på Ladesletta helse- og velferdssenter. Foto: KS

Andre workshop: Brukeren   

Andre workshop ble gjennomført 14. desember, og perspektivet var brukeren.

Oppgaven her var å knytte sine egenskaper som medarbeider til praktiske handlinger som kommer brukeren til gode. Ansatte ble inndelt i grupper på fire og fire. Alle skulle sette ord på, og komme med eksempler på, hvordan deres viktige egenskaper fra første workshop kom brukerne til gode.

Deretter presenterte gruppene oppgaveløsningene for hverandre. For eksempel var en av egenskapene til en av medarbeiderne tålmodighet. Denne egenskapen kom tydelig fram i møte med brukeren, fordi medarbeideren alltid svarer rolig på samme gjentakende spørsmål fra en bruker med demens.

Etter andre workshop fylte deltakerne inn stjerne to i programmet, for brukeren. Deltakerne fikk utdelt et lignende kort som etter første workshop, og oppgaven var å fortelle kolleger og andre om hvordan deres tre viktigste egenskaper kommer brukeren til gode.

Tredje workshop: Lederskapet

Tredje workshop ble gjennomført 7. februar 2023, og perspektivet denne gangen var lederskapet. Deltakerne jobbet med de fire delene i lederskapet: Ledelse i gruppen, lede andres liv, lederens ledelse og selvlederskapet. Målet er at den enkelte skal bli god på å skape gode liv for brukerne, en attraktiv arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø for seg selv og sine kolleger.

I denne workshopen ble ansatte inndelt i grupper på to og to. Oppgaven de fikk var å reflektere over ordene «rettferdighet», «lojalitet» og «modig». Svarene skrev de inn i appen Mentimeter, som gjorde at de ble vist på storskjerm fortløpende, slik at alle kunne se alle gruppenes svar.

Etterpå presenterte gruppene svarene for hverandre. Her ble det gode refleksjoner knyttet til de tre begrepene. Alle var engasjert og løftet fram ulike problemstillinger som var viktige for dem å få snakket om. Ledelsen var også i denne workshopen en del av gruppa og fikk høre refleksjonene de ansatte hadde om de ulike delene i lederskapet. 

Etter tredje workshop ble den tredje stjernen i Vertskap-programmet fylt ut, lederskapet. Oppgaven på kortet denne gang var å fortelle kolleger og andre hvordan de påvirker sitt selvlederskap.

Fjerde workshop: Pårørende

Den fjerde workshopen 28. februar hadde pårørende som tema. De pårørende sitter på unik kunnskap om den enkelte bruker, og i dette perspektivet ser vi på pårørende som ressurser og medspillere.

De ansatte ble inndelt i grupper på tre, og oppgaven var å reflektere over ordene «be om hjelp»,«være føyelig», «lytte» og «være tolerant». Svarene ble skrevet på post-it-lapper. Alle lappene ble lagt på et bord, og gruppene fikk presentere det de hadde kommet fram til. Det ble stort engasjement og gode refleksjoner knyttet til pårørende som en ressurs, og til hvordan det er å stå mellom pårørendes ønsker, brukerens ønsker og behov og faglige vurderinger. 

Ansatte fikk løftet fram ulike problemstillinger som var viktig for dem å få snakket om. Disse problemstillingene skal de ta med seg videre og jobbe mer med. Ledelsen deltok også i denne workshopen og fikk høre refleksjonene de ansatte hadde om pårørendeperspektivet.

Etter fjerde workshop ble stjerne fire fylt ut, pårørende. Oppgaven på kortet var fram til neste workshop å reflektere over hvorfor det kan være vanskelig å stå mellom bruker og pårørende, og å fortelle kolleger hvordan de ivaretar pårørende.

Ansatte ved Trondhjems Hospital deltar på fjerde workshop i Vertskap-programmet. Foto: KS

Femte workshop: Den utvalgte

På femte workshop 14. mars var perspektivet «den utvalgte». Dette er nye ansatte, studenter, lærlinger eller brukere. Hvordan tar vi på best mulig måte imot den som kommer ny til avdelingen?

I denne workshopen jobbet hver enkelt ansatt med å finne sitt identitetsord. De så tilbake på den første workshopen, hvor de jobbet med sine beste egenskaper som medarbeider. Svarene de kom fram til, skrev de inn på mentimeter. Identitetsordene kom da opp på storskjerm, og alle fikk presentere sitt identitetsord og utdype hvorfor de hadde valgt akkurat det ordet. Det var for eksempel «allsidig», «løsningsorientert» og «være til stede». Etter hver presentasjon bekreftet kollegene identitesordet til kollegaen. Dette ble en fin refleksjon i gruppen. Ledelsen var til stede i workshopen og deltok aktivt både i selve prosessen og under refleksjonen.

Etter femte workshop ble den siste stjernen fylt ut, «den utvalgte». Deltakerne fikk også her utdelt et lite kort med en oppgave, som var å fortelle sine kolleger og andre om sitt identitetsord.

Sjette workshop: Oppsummering

På den sjette og siste workshopen feiret vi at avdelingen har gjennomført fem workshoper, hvor de har reflektert over fem perspektiver. Vi oppsummerte og reflekterte rundt alle perspektivene. 

Avdelingen fikk blomster og diplom med avdelingens identitetsord. Etter den høytidelige overrekkelsen var det teamøvelse etter IGP-metoden: Individuell, gruppe, plenum. Deltakerne fikk i oppgave å tegne en katt - hver for seg, to og to og til slutt alle i plenum på en stor flipover. I denne øvelsen går man fra å jobbe selvstendig til å samarbeide i en stadig større gruppe. Deltakerne syntes oppgaven var morsom, men også litt vanskelig når de kom til den delen hvor alle skulle tegne sammen. De ble stående litt på vent for å se hvem som tok initiativ til å starte på oppgaven. Én tok raskt ansvar og fordelte oppgaver til de andre. De andre var enig og utført oppgaven på en fin måte. Alle ble inkludert og følte at de hadde bidratt.

Vi reflekterte rundt oppgaven de hadde fått og relaterte den til oppgaver på avdelingen. Det er viktig at noen tar initiativ for å komme i gang, men det er også svært viktig å inkludere hverandre slik at alle føler at de bidrar. Ledelsen så at refleksjon er viktig for arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenesten, og vil legge til rette for ukentlig refleksjon rundt perspektivene i Vertskap-programmet.