Jobbvinner har en viktig rolle når det gjelder å styrke kommunene innen rekruttering, veiledning og videreutdanning.

Delta

Bilde uten beskrivelse

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta. Foto: Delta

 

Delta er en fagforening med over 90.000 medlemmer. Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper innen offentlig tjenesteyting – de menneskene som skaper velferden. Våre medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag til kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. 

Delta er med i Jobbvinner fordi vi ønsker å bidra til gode helsetjenester gjennom å sikre tilstrekkelig med faglært helsepersonell i kommunene. Å jobbe strategisk og langsiktig med å beholde og rekruttere kompetanse blir stadig viktigere i årene som kommer, gitt det økende behovet som en følge av demokratiske endringer og økte behandlingsmuligheter.

Delta er også opptatt av å prioritere hvordan å få til en forsterket innsats for en mer hensiktsmessig oppgavedeling. Flere av våre yrkesgrupper er bekymret for at de ikke får brukt hele sin kompetanse. I dag opplever altfor mange at oppgavedelingen er vilkårlig og tilfeldig.  I jobbvinnerprosjektet er vi særlig opptatt av for å jobbe for bedre oppgavedeling slik at helsefagarbeidere og sykepleiere sin kompetanse utfyller hverandre på best mulig måte.

Vi er også med i prosjektet for å jobbe for at lærlinger og studenter opplever deres kompetanse som etterspurt og at de tas imot på en god måte. Her vil blant annet mentorordningen som har blitt utviklet gjennom jobbvinner prosjektet bli viktig. Det må jobbes for best mulig læring på den enkelte arbeidsplass, der ansatte og tillitsvalgte har gode muligheter til å bidra.

Vi er også opptatt av yrkeskonkurranser, rekruteringspatruljer og andre rekruteringsaktiviteter. Her vil vi særlig fremheve yrkes - NM og fylkesmesterskap som på en strålende måte viser frem helsearbeiderfaget for ungdom og voksne.

Delta er en breddeorganisasjon for offentlig tjenesteyting med mange medlemmer i kommunal sektor, og vi bidrar aktivt i prosjektet både lokalt og sentralt.

Fagforbundet

Bilde uten beskrivelse

Kurt Rønning, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet. Foto: Fagforbundet

 

Fagforbundet deltar i Jobbvinner fordi kommunene trenger flere dyktige fagfolk for å kunne levere gode helsetjenester til innbyggerne.


Det er en krevende tid for helsetjenestene. Vi vet at vi skal leve med effektene av koronapandemien i lang tid framover. Vi vet at kommunene rapporterer om utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell - og vi vet at framskrivinger viser stor mangel på særlig helsefagarbeidere. Det er mulig å løse utfordringene. Med en moderne tilnærming til kompetanse og oppgavedeling, kan mange mobiliseres til å være med og dra lasset.

 

Kommunene må bli enda mer attraktive for helsefagarbeidere og sykepleiere. De må ta imot lærlinger og studenter på en god måte og de må vise at kompetanse verdsettes og at det er mulig å utvikle seg i jobben.

 

Helsefagarbeidere og sykepleiere har kompetanse som utfyller hverandre. Begge yrkesgrupper er avgjørende for god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Fagutdanningene, som helsefagarbeiderutdanningen, er allerede smidige. De gir bred kompetanse og et solid grunnlag for videre kompetanseutvikling og det tilbys stadig flere videreutdanninger.

 

Både helsefagarbeidere og sykepleiere må tilbys rimelige lønns- og arbeidsvilkår. Det må finnes hele og faste stillinger til dem. Det må tas grep for å sikre nok bemanning, særlig i kommunehelsetjenesten. Ikke minst må alle aktører lære seg hva som er fagarbeidernes kompetanse og bruke den bedre. De må få den anerkjennelsen de fortjener og vi har ikke råd til sløse med ressurser og talent.

 

Fagforbundet har nærmere 400 000 medlemmer. Vi organiserer alle grupper i kommunal sektor. Vi har 18 000 dyktige tillitsvalgte. Disse står klare til å bidra til at man lykkes med Jobbvinner.

 

Fagforbundet står for samarbeid og samhold på tvers av fag og profesjoner. Det er fortsatt mulig å sikre gode, trygge og godt bemanna helsetjenester. Sammen skal vi sikre de beste til våre nærmeste!

NSF

Bilde uten beskrivelse

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: NSF

 

NSF er med i Jobbvinner fordi det er Norges viktigste rekrutteringsprosjekt! En av de grunnleggende oppgavene samfunnet vårt har, er å sikre befolkningen gode helsetjenester. Dagens og framtidens mangel på sykepleiere og annet helsepersonell er en alvorlig og høyst reell trussel mot dette, og utfordringen er særlig stor i kommunene. Lønna må opp og belastningen må ned. Jobbvinner arbeider for å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene, og vi mener at dette prosjektet gjør mye riktig: De lokale partene - arbeidsgivere og tillitsvalgte - jobber sammen med utdanningsinstitusjonene for å finne finner fram til konkrete rekrutteringstiltak som prøves ut i lokale piloter. Gjennom samarbeid lærer vi av hverandre og blir i stand til å finne gode løsninger.

 

"De beste til våre nærmeste" er Jobbvinners motto og noe som ligger sykepleierne nær. NSF mener at samfunnet skal tilby offentlige helsetjenester av høy kvalitet til alle. Men konkurransen om arbeidskraften er stor, og det er ikke nok at oppgavene innen kommunale helse- og omsorgstjenester er faglig spennende, utfordrende og utviklende: Kommunene må også tilby attraktive arbeidsplasser, og tillitsvalgte sitter på viktig kunnskap om hva som skal til.

 

Lokale piloter har blant annet løftet fram praksisdelen av utdanningene, noe sykepleierstudentene og NSF har vært opptatt av lenge. Kommunene er en viktig læringsarena for framtidens helsepersonell, og kvaliteten på praksisplassene er avgjørende. Samtidig gir praksisperioden kommunene en gyllen anledning til å vise seg som en attraktiv arbeidsgiver og dermed tiltrekke seg den nyutdannede arbeidskraften og kompetansen etterpå. Andre piloter har prøvd ut ulike tiltak som ivaretar nyutdannede, slik at de raskere opplever mestring og trygghet, og får delta i fag- og tjenesteutvikling. Jobbvinners verktøykasse er basert på erfaringene kommunene har gjort seg gjennom ulike piloter, og gjør at flere kommuner kan få tips og hjelp til å komme i gang. Sammen jobber vi for bedre kvalitet i utdanningen, og bedre kvalitet i tjenestene.

KS

Bilde uten beskrivelse

KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: KS

 

Helse- og omsorgstjenestene i Norske kommuner står overfor store utfordringer. Mangelen på helsepersonell generelt, og helsefagarbeidere og sykepleiere spesielt, er stor i dag og den vil øke i tiden som kommer. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det kan komme til å mangle 28.000 sykepleiere og 57.000 helsefagarbeidere i år 2035. Mangelen på helsepersonell kan få store konsekvenser for kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene som kommunene skal tilby sine innbyggere.

 

Dette kan vi ikke sitte stille å se på. Sammen med fagorganisasjonene ønsker vi å bistå kommunene i deres arbeid med å rekruttere og utvikle sykepleiere og helsefagarbeidere. Mange tiltak kan settes i verk for å snu den negative trenden og KS vil være med på denne dugnaden. Rekruttering alene vil ikke løse det store arbeidskraftsbehovet. Bruk av velferdsteknologi, oppgavedeling, oppfølging av nyansatte og faglig utvikling blir avgjørende tiltak i morgendagens kommunehelsetjeneste.

 

Brukere av helse- og omsorgstjenesten i kommunene fortjener kompetente og fornøyde medarbeidere, de fortjener de beste! «De beste til våre nærmeste» er Jobbvinners motto. Dette er en betydelig ambisjon, men KS mener at vi ikke kan være fornøyd med mindre i et land som Norge. Derfor støtter vi Norges viktigste rekrutteringsprosjektet. Derfor er vi med!