Trygghet skaper et større læringsutbytte og de ansatte spiller på lag med hverandre for pasienter og pårørende sitt beste.

Ingrid Vesterås, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet

Utfordringen

«Vi hadde ikke nok praksisplasser i sykehus», forteller Ingrid Vesterås. Hun er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet (iNN), fakultet for helse- og sosialfag og opplevde at det ble vanskeligere og vanskeligere å finne praksisplasser til studentene både i kirurgisk og i medisinsk sykepleie. I 2017 var situasjonen så krevende at fakultetet begynte å se nærmere på de ulike sykehjemmene i regionen, i håp om å finne en løsning. Fra før hadde Ingrid god kjennskap til Trysil sykehjem, da hun hadde fulgt opp studenter der i 10 år. «Vi har alltid hatt et svært godt samarbeid med Trysil sykehjem, og de har høy faglig kompetanse på tjenestene. På korttidsavdelingen er det pasienter med et vidt spekter av diagnoser, så her så vi en mulighet for at studentene kunne lære medisinsk sykepleie», forteller den engasjerte høgskolelektoren.

Forarbeidet

Oddmund Myhr er fagleder på korttidsavdelingen ved Trysil sykehjem. «Det kom et initiativ fra iNN, og vi måtte sette oss ned og diskutere grundig om vi hadde mulighet til å tilby praksis i medisinsk sykepleie». Oddmund forteller at avdelingen har 16 korttidsplasser. Av de 16 er det to kommunalt akutte døgnplasser (KAD), en palliasjonsplass, en avlastningsplass, rehabiliteringsplasser og ordinære korttidsplasser.

Oddmund, som også har videreutdanning i veiledning, tente på forespørselen fra iNN. Sammen med daværende avdelingsleder Linda Brenden, begynte Oddmund arbeidet med å involvere hele avdelingen. For dette ønsket de at skulle gi et faglig løft for alle. «Sykepleierne kom til å få det største ansvaret, men også fagarbeiderne måtte involveres. Vi har helsefagarbeidere med videreutdanning i rehabilitering som kunne bidra overfor sykepleierstudentene», poengterer Oddmund. Staben hadde faglige diskusjoner om medisinsk praksis på rapportene hver dag og snart kunne de gå i gang med forberedelsene sammen med Ingrid fra iNN. I personalgruppa var det ingen motforestillinger mot å tilby praksis i medisinsk sykepleie, men det kom mange spørsmål om hvordan de skulle gjennomføre dette på en god måte. Staben la ned mye arbeid i å sette seg inn i studentenes fagplan.

«Vi er en tverrfaglig sammensatt stab og vi begynte å se på muligheten for at studentene kunne ha en dag sammen med kreftsykepleier og om de kunne ha praksisdager på legekontoret opp mot legevakt og fastlege». Oddmund forteller videre at sykepleierne ved korttidsavdelingen har ansvar for all blodprøvetaking på hele sykehjemmet og at de også gjør en del laboratoriearbeid i tilknytning til dette. Videre er sykehjemmets medisinrom lokalisert til korttidsavdelingen. Her var det muligheter for gode læresituasjoner for studentene.


Sara Storsveen på medisinrommet. Foto: Marianne Andersen

Godt mottak og god oppfølging av studentene

Da de første studentene kom til korttidsavdelingen for å ha å ha praksis i medisinsk sykepleie i 2017, var avdelingen og iNN godt forberedt. Studentene var allerede den gang og har siden vært svært godt fornøyd med praksistilbudet.

Jobbvinner har snakket med studentene Bjørnar Nordhagen og Andrea Evensen som hadde praksis i medisinsk sykepleie høsten 2018. Da var de i sitt tredje semester. Bjørnar valgte ikke denne praksisen selv, men ble plassert på korttidsavdelingen. «Jeg var veldig skeptisk til om dette ville bli en like lærerik praksis som studentene i sykehuset fikk», forteller han. Men etter at han hadde snakket med studenter som hadde hatt praksis på korttidsavdelingen tidligere, ble han beroliget. De var nemlig svært godt fornøyd. I etterkant kan Bjørnar se tilbake på en meget lærerik praksis. «Vi kom gjennom alle læringsutbyttene, og var innom alt det som var meningen at vi skulle lære» forteller han. «Trysil sykehjem er et flott sted hvor personalet er veldig behjelpelig». Han forteller at de som studenter ble godt mottatt og ivaretatt og at alle i staben var entusiastiske over å ha studenter. «Personalet på resten av sykehjemmet, var faktisk veldig engasjert også. Hvis det var spennende læresituasjoner på noen av de andre avdelingene kom de og hentet oss, slik at vi fikk være med på det». Bjørnar forteller at Høgskolelektor Ingrid var tett på både han som student og veilederne på avdelingen. Dette tror han har bidratt til at praksisen ble så bra.

Tett samarbeid som nøkkel til suksess?

Det råder liten tvil om at et tett samarbeid mellom Trysil sykehjem og Høgskolen i Innlandet danner utgangspunktet for praksis-suksessen. Alle som Jobbvinner har vært i kontakt med i forbindelse med denne artikkelen, trekker frem verdien av samarbeidet. Gjennom varme og engasjerende skildringer av hverandre som samarbeidspartnere avdekkes stort engasjement og en dyp og gjensidig respekt.

Avdelingsleder Ida Kristine Nymoen bekrefter viktigheten av samarbeidet mellom iNN og sykehjemmet. «Det er takket være Ingrid at dette har blitt så bra. Hun stiller opp før hver praksisperiode begynner og har samtaler med personalet. De som skal være veiledere blir dessuten invitert til iNN på en fagdag. Her får de faglig påfyll og veilederne og studentene får møte hverandre». Videre er det tett oppfølging fra skolen gjennom praksisperioden. I løpet av de 8 ukene som studentene er ved avdelingen er læreren på besøk minst fire ganger.

Studenter får ro til å gjennomføre varierte oppgaver

Sykepleierstudent Andrea Evensen er også fornøyd med læringsutbyttet hun fikk ved korttidsavdelingen. «Vi fikk være med på mange ting som de på sykehuset ikke fikk være med på», forteller Andrea. «Vi var fire studenter på korttidsavdelingen, mot kanskje ti som skal konkurrere om de samme læresituasjonene på en sykehusavdeling». Hun forteller at det var en veldig variert praksis og at de fikk mye ansvar som de vokste på. «Vi fikk ta del i rapportene og ble lyttet til når vi kom med våre observasjoner. Vi deltok i legevisitt, administrerte injeksjoner, tok blodprøver og fulgte opp pårørende, for å nevne noe». Andrea mener at variasjonene på praksisoppgavene ga henne et stort læringsutbytte som student.

Ingrid fra iNN tror at fordelen med praksis på en korttidsavdeling som Trysil sykehjem har, er at det ikke er så stor konkurranse om arbeidsoppgavene som det kan være på en sykehusavdeling. Her er det mere ro og mindre stress. «Gode læresituasjoner skaper trygghet for studentene slik at de faktisk greier å lære det de skal.  De blir utfordret på gode måter», mener Ingrid.


Nina Norgreen analyserer blodprøve. Foto: Marianne Andersen

Studenter i praksis gir et faglig løft for hele avdelingen

«Det er morsomt å ha studenter. De sitter på det nyeste av kunnskap, og kan utfordre oss litt». Avdelingsleder Ida Kristine forteller at personalet ved korttidsavdelingen er veldig positiv til å ha studenter og at de har klart å få til en god veiledningskultur. «Engasjerte studenter gjør at man blir mer faglig engasjert selv. Hele avdelingen er sammen om å gi studentene mest mulig input når de er der». I tillegg til Oddmund er det to av personalet som har tatt veilederutdanning. Dette mener hun har styrket avdelingen faglig fordi de bruker ferdighetene sine til å drive med kollegaveiledning i tillegg til å veilede studenter. «Og så fikk vi Sykepleierprisen 2019», forteller Ida stolt avslutningsvis. Dette er en pris fra Høgskolen i Innlandet som deles ut hvert år i forbindelse med Florence Nightingale´s fødselsdag, 12. mai. Kriteriene for prisen er

  • Praktiserer forbilledlig sykepleie/eller veiledning av sykepleierstudenter
  • Har iverksatt nybrottsarbeid for å heve sykepleiekvaliteten/og eller læringsmiljøet på sitt arbeidssted
  • Har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde en sykepleiertjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet
  • Har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud av sykepleie- og helsetjenester til pasienter og pårørende
  • Har vist nytenkning og mot til å styrke kvaliteten på sykepleien
  • Utmerker seg om inspirator (inspiratorer) for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter

Forhåpentligvis vil flere kommuner la seg inspirere til å tilby praksis i medisinsk sykepleie etter at de har lest begrunnelsen fra Høgskolen i Innlandet. En begrunnelse Jobbvinner velger å la stå som et punktum på denne artikkelen fra korttidsavdelingen ved Trysil sykehjem:

«Trygghet skaper et større læringsutbytte og de ansatte spiller på lag med hverandre for pasienter og pårørende sitt beste. Læringsmiljøet på avdelingen er unikt i den forstand at det alltid settes av tid til studentene. Studentene blir utfordret og inkludert i miljøet. Flere studenter sier at: Dette er min beste praksis». Et vanlig utsagn fra studenter ved praksisperiodens slutt er: «Jeg har aldri følt meg så ivaretatt som student og lært så mye».