KS sine samarbeidspartnere i Jobbvinner er Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Jobbvinner ble først etablert i 2016, finansiert gjennom Kompetanseløft 2020. Ulike piloter ble gjennomført over hele landet og prosjektet ble videreført i Kompetanseløft 2025. Første prosjektperiode ga innsikt i hva som gjør kommunen til en ettertraktet arbeidsgiver, som evner å både rekruttere, beholde og utvikle sine sykepleiere og helsefagarbeidere. I videreføringen av Jobbvinner vil følgende tre tiltak være sentrale:

Mentor for nytilsatte

Kommunen erfarer at mange nytilsatte sykepleiere slutter i stillingene sine etter relativt kort tid, ofte før prøveperioden er utløpt. Høy turnover er et hinder for stabilitet og kontinuitet i helse- og velferdstjenestene i kommunen, og kan ha negative effekter både for den faglige utviklingen, økonomisk og for arbeidsmiljøet.

Gjennom mentorordningen får nyansatte støtte, veiledning og oppfølging av en kollega med gode holdninger, som er trygg og tydelig på arbeidsplassen. Ved hjelp av jevnlige samtaler kan mentoren trygge og hjelpe sin nye kollega med å bli kjent på arbeidsplassen og mestre yrket.

Samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner

Ved å tilrettelegge for økt samarbeid mellom kommuner og videregående skoler, høyere yrkesfaglig utdanning, høgskoler og universiteter vil Jobbvinner bidra til å styrke helsefagarbeidere og sykepleieres praksisopplæring.

Måten praksisen er organisert på kan påvirke studentenes trivsel, gjennomføringsevne i studiet og valg av fremtidig arbeidsplass. I mange av Jobbvinnerpilotene har vi erfart at elever og studenter som opplever kvalitet når de er i praksis i kommunale helse- og velferdstjenester gjerne søker seg tilbake til praksisstedet som ferdig utdannet helsepersonell. Om lag halvparten av utdanningen foregår i praksis og derfor må det være fokus på faglig måloppnåelse og læringsutbytte. Det vil også påvirke opplevelsen av kvalitet at studenter, elever og lærlinger blir tatt godt imot når man kommer som ny. Dette handler både om at ledelsen og veiledere er godt forberedt på å ta imot de nye, og at praktiske forhold er på plass. Til dette har Jobbvinner utviklet en egen Velkomst-mal som helse og velferdstjenestene kan bruke.

Ambassadører og rekrutteringspatruljer

Rekrutteringspatruljene er unge helsefagarbeidere og ambassadører er unge sykepleiere som er ansatt i kommuner over hele landet. Ved blant annet å delta på utdanningsmesser og gjennomføre skolebesøk jobber de med å rekruttere flere til sitt yrke.

Jobbvinner arrangerer årlige samlinger for rekrutteringspatruljene og ambassadørene, hvor erfaringsutveksling og opplæring i blant annet presentasjonsteknikk, historiefortelling og powerpoint-presentasjoner inngår.