Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap

I Kongsberg kommune utgjør innvandrerbefolkningen 16,2 % av innbyggertallet. Det har vært en jevn stigning fra 2005 da andelen var 6,7%.

Jobbvinner

Helse- og omsorgssektoren har utfordring med å rekruttere og beholde fagpersonell, spesielt sykepleiere. Kongsberg kommune har derfor valgt å gå inn i et samarbeid med Jobbvinner med fokus på å rekruttere og beholde sykepleiere i et flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap.

Styringsgruppa er i ferd med å utforme satsingen og noen momenter er allerede klare:

  • Mangfoldsledelse. Hvordan lede ansatte med svært ulik bakgrunn?
  • Språk, kultur og kommunikasjon for ansatte med innvandrerbakgrunn
  • Mentorordning for kollegaer
  • Utvikle kompetansen til ansatte med sykepleierutdanning uten norsk autorisasjon

Utfordringen

Kongsberg kommunes helse- og omsorgssektor har medarbeidere fra 49 forskjellige nasjoner.


Språk

Ved ansettelse i Kongsberg kommune stilles det formelle språkkrav, men erfaring viser at dette på langt nær er et tilfredsstillende språknivå for å ha god kommunikasjon med brukere og pårørende. Når vi samtidig vet at brukergruppen kan ha språklige utfordringer grunnet demens eller andre sykdommer, er det en forutsetning at de ansatte behersker språket på en tilfredsstillende måte både muntlig og skriftlig.

Veien videre

I kommuneplanen for 2018-2030 pekes det på to hovedutfordringer kommunen har som arbeidsgiver:

  • Tilgangen på kompetent arbeidskraft. Kommunen må være attraktiv for nye arbeidstakere og samtidig mobilisere arbeidskraftreserve og bidra til inkludering.
  • Evnen til omstilling, utvikling og nyskapning, slik at kommunen kan tilpasse virksomheten og utvikle tjenestetilbud i takt med nye utfordringer.

Deltakelsen i Jobbvinner kan være et verktøy for å ta tak i begge utfordringene.

Ved å videreutvikle samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, arbeider helse- og omsorgssektoren i tråd med kommuneplanens intensjon om tilpasse kompetanse etter endringer i samfunnet.

Det finnes en rekke prosjekter og forskningsarbeid om mangfold og mangfoldsledelse. Ved å vektlegge innsats både mot innvandrergruppene, kollegaene og lederne, viser disse at det gir resultater både språklige, faglige og på arbeidsmiljøet. Ved å løfte flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap, kan kommunen sikre en mer effektiv drift og fremstå som en nyskapende organisasjon slik kommuneplanen vektlegger.

Kontaktperson: Gunhild Bergsaker, kommunalsjef 922 40 406