Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal ta høyde for ulikhetene i norsk arbeidsliv. Gjennom bransjeprogrammene innrettes målene og virkemidlene mot særskilte utfordringer i den enkelte bransje/sektor/tjenesteområde.

- KS er glad for at to store tjenesteområder i kommunesektoren, sykehjem og barnehage, er valgt ut som to av de proriterte bransjene. Dette er tjenesteområder som sysselsetter mange ansatte, kvinneandelen er høy og mange av virksomhetene har over tid et høyt sykefravær, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø. - Dette er også de tjenesteområdene vi har hatt størst fokus på de siste årene gjennom sykefraværsprogrammet NED . Vi har allerede mye kunnskap om disse sektorene/bransjene, og vi vet at det er et stort potensial for å lykkes hvis vi  målretter innsatsen.

- Det er også nytt og spennende at vi går sammen med organisasjonene  som representerer sykehjem og barnehager i privat sektor, og ser bransjene under ett. Sykefravær i sykehjem og barnehager handler ikke nødvendigvis om skille mellom privat og offentlig/kommunal sektor, men om kjennetegn virksomheten knyttet til blant annet arbeidsmiljø og ledelse. Programmene vil gi oss viktig kunnskap og mulighet til erfaringsdeling på tvers av sektorer, sier Gangsø.

Han ser fram til  et bredt samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for å få til endring og resultater i de to bransjene.
- Videre blir det viktig at planlegging og utvikling av tiltak og virkemidler skjer i tett samarbeid med kommunene og de private aktørene i bransjen, slik at vi treffer det behovet som er der, sier han.

Arbeidet framover:
I tiden framover vil partene samarbeide om å få på plass egne mål og virkemidler for bransjene. KS vil ta initativ til etablering av en styringsgruppe for programmene som sammen skal jobbe fram en plan for det videre arbeidet.