Tips og råd for en bedre arbeidsplass

Foto: Idébanken

Lenkeblokk Icon Idébanken - for et arbeidsliv som inkluderer

Høsten 2022 ble den gjeldende IA-avtalen forlenget frem til utgangen av 2024. I den forbindelse ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå for å revitalisere det lokale IA-arbeidet. I tillegg til KS bestod denne arbeidsgruppen av de øvrige arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene på hovedorganisasjonsnivå, og av sentrale myndigheter.

Virkemidlene i den gjeldende IA-avtalen (som ble inngått i 2019) er i hovedsak videreført i uendret form, men i arbeidsgruppen var det enighet om å utvikle en mal for en frivillig lokal IA-avtale – nettopp for å revitalisere det lokale IA-arbeidet Det betyr at de virksomhetene som ønsker det kan formalisere IA-arbeidet på arbeidsplassen gjennom en lokal IA-avtale.

Det er arbeidsgiver og tillitsvalgte eller ansattrepresentant som inngår en lokal IA-avtale for arbeidsplassen.

Hva er en lokal IA-avtale?

Avtalen handler i hovedsak om at begge parter:

  • ønsker en god og inkluderende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
  • anerkjenner arbeidsplassen og partssamarbeidet som viktige i IA-arbeidet
  • prioriterer og samarbeider om IA-arbeidet

Det er altså frivillig å signere en slik avtale, og en avtale vil ikke gi noen spesielle rettigheter eller tilgang til egne virkemidler for virksomhetene. Men i tillegg til å sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden i virksomheten, kan en slik avtale fungere som én måte å dokumenter dialog om samarbeid mellom partene på arbeidsplassen (som er ett av kravene for å motta bistand fra NAV Arbeidslivssenter).

Last ned mal for frivillig avtale og sjekk ut IA-virkemidler

En mal for frivillig lokal IA-avtale kan lastes ned her, fra Idebankens nettsider.

Malen er et utgangspunkt. Dere står fritt til å tilpasse avtalen etter deres behov på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være å bestemme hvor lenge avtalen skal vare, sette mål for sykefravær eller lignende. Det viktigste er at dere er enige om innholdet.

Her finner dere en oversikt over tilgjengelige IA-virkemidler, verktøy og ressurser for din arbeidsplass.