- Jeg er fornøyd med at vi nå er enige om å forlenge IA-avtalen. I tillegg til å jobbe videre med virkemidlene som allerede finnes i dagens avtale, er det viktig å forsterke det lokale IA-samarbeidet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

- KS er glad for at IA-avtalen forlenges med to nye år. Avtalen inneholder mange tiltak som var nye i 2019, men pandemien bremset dessverre iverksettingen. KS mener at innsats på arbeidsplassen er nøkkelen til å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, som fortsatt er de to hovedmålene i IA-avtalen. Derfor er det klokt å bruke denne anledningen til å se nærmere på tiltak som kan revitalisere og forsterke IA-samarbeidet. KS bidrar i dette arbeidet ved å delta i arbeidsgruppen som er oppnevnt for å utrede slike tiltak, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Virkemidlene skal virke lenger

IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt. Partene er derfor enige om å la virkemidlene virke lenger, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Samtidig er partene utålmodige og ønsker å se på mulige forbedringer innenfor rammen av gjeldende avtale.  

Tiltak klare tidlig i 2023

IA-avtalen understreker at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

Virkemidlene som videreføres er:

  • Arbeidsmiljøsatsingen
  • Bransjeprogrammene
  • Koordinert arbeidslivstjeneste
  • HelseIArbeid
  • Tilskudd til ekspertbistand
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
  • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
  • Kunnskapsutvikling

    Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, signerte avtalen. Her med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: KS
Lenkeblokk Icon Protokoll forlengelse av IA-avtale Lenkeblokk Icon Mandat for arbeidsgruppe