Allerede den 28. november arrangeres en regional samling i Trondheim
og den 08. desember arrangeres en ny samling i Oslo.

KS oppfordrer alle som er interessert i arbeidsmiljøarbeid å melde seg på samlingene der de bor! Det vil også bli arrangert samlinger i Stavanger, Skien, Tromsø og Bergen i løpet av 2024. Informasjon kommer på ks.no. 

Tverretatlig samarbeid

IA-avtalens overordnede mål er å skape et godt arbeidsliv med plass til alle ved å forebygge sykefravær og frafall. Arbeidsmiljøsatsingen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.
Gjennom denne satsingen skal det formidles forskningsbasert kunnskap som skal hjelpe virksomhetene til å jobbe målrettet med å redusere sykefravær og frafall. I arbeidsmiljøportalen blir denne kunnskapen samlet inn og gjort tilgjengelig. Her finner også virksomhetene forslag til tiltak og måter å jobbe på for å nå målene i IA-avtalen.

Målet med arbeidsmiljøsatsingen er å styrke og motivere til felles innsats, og bidra til at virksomheten ser verdien og effekt av å jobbe forebyggende. Målgruppene er tillitsvalgte,  verneombud, HR-personell, mellomledere og bedriftshelsetjenesten.

Arrangerer samlinger for å øke kunnskap

KS og de andre partene i arbeidslivet arrangerer sammen med STAMI, Arbeidstilsynet, NAV og Petreoleumstilsynet regionale samlinger 2023-2024. Samlingene er en del av Arbeidsmiljøsatsingen, skal bidra til å gi deltakerne

  • Økt forståelse for at forebyggende arbeidsmiljøarbeid må være godt forankret i virksomheten og kunnskap og behovsbasert for å ha ønsket effektherunder kjennskap til Arbeidsmiljøportalen
  • Økt forståelse for at partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes i det forebyggende arbeidsmiljø- arbeidet. 
  • Suksesshistorier knyttet til arbeidsmiljøsatsningen