Alle offentlige myndigheter og alle arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor har en aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP), som er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven.  

En ny FoU-rapport EY Norge har laget på oppdrag fra KS viser at ingen kommuner klarer å etterleve aktivitets- og redegjørelsespliktene fullt ut. Spørsmålet KS stiller på denne arbeidslivsfrokosten er om det er kommunene eller pliktene som er problemet.  

Velkommen til arbeidslivsfrokost:  
10. juni
Kl. 08.15 - 09.00

Er pliktene formålstjenlige? Fører de til mer likestilling og spesielt lønnslikestilling? Eller er de unødvendig kompliserte og dårlig tilpasset realitetene i arbeidslivet? Den nye lønnskartleggingsplikten har vist seg å være særlig problematisk.  

Ernst og Young presenterer funnene i sin rapport. Kristiansand kommune forteller om sine erfaringer. Representanter fra arbeidslivets parter og Likestillings- og diskrimineringsombudet vil diskutere spørsmål knyttet til ordningen. Blant annet:  

Er det behov for politiske endringer for å gjøre ARP mer gjennomførbar?  

  • Hvordan kan vi forenkle og tilpasse ARP til realitetene i arbeidslivet?  
  • Kan vi faktisk oppnå bedre resultater for likelønn dersom disse pliktene ble forenklet. 
  • Hva bidrar til reell likestilling i arbeidslivet?  

Du møter:

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør KS
Anette Hansen, møteleder KS
Helga Aune, partner, og Inger Eline Romundgard, manager Law, Ernst og Young
Tove Merethe Lande Næss, Kristiansand kommune
Anne Green Nilsen, arbeidsutvalget Fagforbundet
Lars Kolberg, Fagdirektør arbeidsliv LDO
Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør NHO