I dag har partene markert videreføringen av samarbeidet ved å undertegne Heltidserklæringen for perioden 2018 - 2020. Partene har forpliktet seg til en forsterket innsats. Det betyr at alle skal fortsette å utfordre og støtte egne medlemmer slik at vi oppnår en kulturendring hos alle aktører, både folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte. Partenes forpliktelser og aktiviteter er beskrevet i en egen handlingsplan.

Nytt nettsted lansert
Partene lanserte også samtidig nettstedet Heltid.no. Her er det samlet relevant og viktig kunnskap, forskning og fakta, nyttige verktøy og omtale av aktiviteter fra hele landet.
- Nettsiden skal være ett enkelt sted å lete etter informasjon, og den skal være til inspirasjon i det lokale arbeidet, sier styrelder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Gå til Heltid.no her

Må redusere deltid
For fem år siden, i 2013, ble Heltidserklæringen undertegnet for første gang. KS tok initiativet til samarbeidet. Erklæringen er et resultat av en felles erkjennelse om at omfanget av deltidsarbeidet i kommunesektoren, og særlig i helse- og omsorgsektoren, er for høyt. Arbeidet med å redusere deltidsarbeidet går for sakte, til tross for stor og målrettet innsats i mange kommuner.

- Det er godt kjent at deltidsarbeid rammer kvaliteten på tjenestene og svekker kommunesektorens omdømme både som tjenesteleverandør og arbeidsgiver. Skal vi være attraktive for framtidas arbeidstakere og sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse i sektoren, er det avgjørende at vi klarer å endre organiseringen av sektoren i retning av en heltidskultur, sier Helgesen.

I dag jobber om lag 70 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren deltid. Ser vi på turnusansatte i helse- og omsorg er det kun 23 prosent som jobber heltid. Selv om det har vært en ørliten økning de siste årene, så er andelen temmelig stabil.  

 - Arbeidet må skje lokalt
- Tallene bekymrer oss fordi det lenge har vært en prioritert oppgave for KS å redusere deltidsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner. At sentrale parter undertegner en erklæring gir i seg selv ikke automatisk en heltidskultur. Arbeidet må gjøres lokalt, i samarbeid mellom folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte. Sentrale parter må støtte opp om arbeidet og heie på kommunenes innsats, sier Helgesen.

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund har også laget en ny veileder som lokale parter kan ta i bruk for å utvikle gode lokale retningslinjer, slik Hovedtariffavtalen sier.

Last ned veilederen her

- Lokale retningslinjer kan være et godt verktøy for å bli enige om viktige prinsipper i det lokale arbeidet, sier spesialrådgiver for arbeidsgiverpolitikk, Hanne Børrestuen som har vært KS’ representant i arbeidsgruppa som har jobbet fram en ny Heltidserklæring og nettside.