KS mener forskriften fremdeles ikke er godt nok tilpasset fremtidens arbeidsliv

Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS arbeidsgiverpolitikk

Dagens «Forskrift om arbeid i arbeidstagers hjem» er over 20 år gammel og utdatert i forhold til den enorme teknologiske omstillingen vi ble kastet ut i under pandemien.
- At regjeringen nå ønsker en oppdatering av reglene er bra, men vi mangler fremdeles et regelverk som er tilpasset virkeligheten i dag og i fremtiden, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS arbeidsgiverpolitikk.

Dette er de viktigste endringene

Anvendelsesområde:

Det tydeliggjøres at reglene i forskriften gjelder arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem, og som ikke er av kortvarig eller sporadisk karakter. Det betyr at forskriften ikke gjelder når arbeidet utføres andre steder enn arbeidstakers hjem. Ved arbeid fra andre steder enn arbeidstakers eget hjem, og når arbeidet anses som kortvarig og sporadisk gjelder arbeidsmiljølovens regler.

Krav om skriftlig avtale:

Det er fortsatt krav om skriftlig avtale for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Kravet kan fravikes når hjemmekontor skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene, som under korona-pandemien. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at arbeidsgiver gir informasjon etter drøftinger med de tillitsvalgte.

Arbeidsmiljø:

De nye reglene tydeliggjør at kravet til forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø også gjelder ved hjemmearbeid. Kravet er særlig viktig der hjemmearbeidet er av langvarig karakter og arbeidstakerens kontakt med arbeidsplassen svekkes.

Arbeidstilsynets myndighet:

Forskriften gir Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Arbeidstilsynet skal nå føre tilsyn i arbeidstakers hjem, så langt det kan gjøres på en måte som ikke innebærer inspisering av arbeidstakers hjem. Dette kan gjøres blant annet ved at Arbeidstilsynet undersøker om hjemmearbeid er tatt inn i bedriftens HMS-arbeid og om det foreligger en egen avtale om hjemmekontor.

Arbeidstid:

Et av de viktigste endringene i den nye forskriften er at de avvikende reglene i den gamle forskriften om alminnelig arbeidstid, overtid, gjennomsnittsberegning, søndagsarbeid og nattarbeid, ikke lenge gjelder.  Fra 1. juli 2022 vil arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser også gjelde for arbeid i arbeidstakers eget hjem. Dette innebærer at allerede inngåtte avtale som er basert på forskriftens egne bestemmelser om arbeidstid må endres og justeres i tråd med arbeidsmiljøloven arbeidstidsregler.

Styringsrett:

Forskriften endrer ikke på styringsretten. Dette betyr at hjemmekontor verken kan kreves av arbeidstakeren eller pålegges av arbeidsgiveren.

Utstyr:

Reglene om utstyr er ikke nærmere regulert i forskriften. Utgangspunktet er at det er opp til arbeidsgiver å vurdere hva slags utstyr arbeidstakeren har behov for ved hjemmearbeid.

Hjemmekontor har kommet for å bli

Til tross for at vi lenge har kunnet benytte digitale verktøy i jobbsammenheng, var likevel bruken av hjemmekontor og fjernarbeid nokså begrenset før pandemien. Over natten ble mange norske arbeidstakere satt på hjemmekontor. At hjemmekontor har kommet for å bli, er det ingen tvil om.

For svært mange arbeidsgivere og arbeidstakere fungerer hjemmekontor uten problemer. Likevel er det mange spørsmål og uklarheter som melder seg. Mange arbeidsgivere sitter med en rekke spørsmål knyttet til arbeidstid, arbeidssted, skattefradrag, arbeidsgivers tilretteleggingsansvar og forsikring i hjemmet.

Behov for mer kunnskap

I høringssvaret til forskriften var KS opptatt av det er behov for større kartlegging for å undersøke omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid. I tillegg mener KS at vi er nødt til også å vurdere de større samfunnsmessige konsekvensene av bruken av hjemmekontor og fjernarbeid. Denne kunnskapen vil eventuelt kunne synliggjøre behov for ytterligere endringer på lengre sikt.

- Endringene løser noen av utfordringene som vi under pandemien så at forskriften forårsaket. Men KS mener forskriften fremdeles ikke er godt nok tilpasset fremtidens arbeidsliv. KS ønsker derfor at partene i det nasjonale trepartssamarbeidet inviteres til videre dialog om utvikling av regelverket, slik at vi får et regelverk som står seg over tid, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS arbeidsgiverpolitikk.

Lenkeblokk Icon Nye regler for hjemmekontor Lenkeblokk Icon En bra dag på jobb - kontorarbeid