Ansatte i skolen er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler, sammen med yrker innen helse og omsorg og politi og vakttjenester. 26 prosent av grunnskolelærere oppgir at de har vært utsatt for vold og/eller trusler på arbeidsplassen, ifølge STAMI.

–  Trusler og vold er dessverre et problem i norske skoler. Det rammer både ansatte og elever, og er en utfordring for alle å håndtere. KS og arbeidstakerorganisasjonene for ansatte i skolen er enige om at dette må vi samarbeide om, sa Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, ved starten av workshopen.

KS har samarbeidet med lærerorganisasjonene – Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund og Skolelederforbundet – om workshopen. Fagforbundet, som organiserer de fleste andre ansatte i skoler og barnehager, var også invitert med.

Samarbeid mot vold og trusler

Målet med workshopen var å få vite mer om hvor skoen trykker fra de som har dem på. Derfor var representanter for et bredt spekter av roller i skolen invitert: lærere, andre ansatte, tillitsvalgte, skoleledere, verneombud, HMS-rådgivere, skoleeiere.

– Neste steg er å bruke innspillene fra workshopen som kunnskapsgrunnlag når vi sentrale parter skal samarbeide videre for å støtte skolene i arbeidet med å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, sa Leinhardt.

Deltakerne diskuterte innspill i grupper og gjennom case, som vil bli oppsummert senere. I tillegg ble fem problemstillinger diskutert:

  • Hvordan kan samarbeidet mellom leder, tillitsvalgte og verneombud på skolene brukes aktivt til å forebygge trusler og vold?
  • Hvordan kan skolemiljø og arbeidsmiljø sees i sammenheng på en systematisk måte?
  • Hvordan kan kollegaer støtte hverandre i hendelser med trusler og vold?
  • Hvilken støtte trenger og ønsker lederne i arbeidet med å forebygge, håndtere og følge opp hendelser med trusler og vold?
  • Hvordan fungerer HMS-arbeidet i praksis (kartlegging, risikovurdering, avvikssystemer, opplæring osv.), og hvordan kan systemene gi mest mulig nytte og bidra til endring?

Arbeidstilsynet skal veilede

Arbeidstilsynet gjennomførte tidligere i år en kampanje om vold og trusler i skolen, og skal nå følge opp med veiledning og tilsyn.

Lenkeblokk Icon Les mer om Arbeidstilsynets kampanje og veiledning her

– Vi vil invitere til sammen 40 kommuner over hele landet til å få veiledning gjennom et hel- eller halvdagsseminar, med oppfølgingsmøter i et halvt år, sa Ingri Litleskaret, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.  

De oppfordrer kommuner til å ta med skoleledere, tillitsvalgte, verneombud, HMS- og HR-ansatte og skolesjef/utdanningsdirektør.

Målet er å gjøre kommuner og skoler bedre kjent med regelverket for å forebygge vold og trusler, og å forbedre det systematiske, forebyggende arbeidet mot vold og trusler ved hver enkelt skole.