- Kommunesektoren både har og tar et stort ansvar for å hindre arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser.
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

- Kommunesektoren både har og tar et stort ansvar for å hindre arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser, sier styreleder Bjørn Arild Gram.
- Samtidig kan ikke offentlige innkjøpere pålegges for omfattende kontroll- og oppfølgingsforpliktelser, sier han.

Økt informasjonsdeling og samordning av innsats fra Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV, nasjonalt og gjennom regionale akrimsentre, er avgjørende for felles innsats mot useriøse aktører. For kommunesektoren er en effektiv informasjonskanal viktig for arbeidet i de ulike anskaffelsesfasene.

Seriøsitetsbestemmelser

KS er opptatt av et seriøst arbeidsliv og har sammen med Fellesforbundet, BNL og Digitaliseringsdirektoratet utarbeidet seriøsitetsbestemmelser. KS er opptatt av at kravene er proporsjonale og ikke begrenser konkurransen unødvendig. Alle er enige om at seriøsitetsbestemmelser i offentlige kontrakter er et viktig tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet, blant annet svart arbeid og sosial dumping. For å gjøre det enklere å følge opp kravene, er det en stor fordel at partene i arbeidslivet samarbeider om utformingen av disse bestemmelsene. Det kan godt tenkes at KS går inn for felles bestemmelser også i andre bransjer hvis det er hensiktsmessig.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Som del av trepartssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet inviterer regjeringen til et toppmøte hvert annet år. Formålet er å vurdere status og drøfte innretning på regjeringens strategi og innsats. ​

Hovedtema på årets møte denne uken var regjeringens strategi og innspill til videre arbeid. På dagsorden stod også tiltak for å hindre utnyttelse av ordninger som er innført i forbindelse med koronasituasjonen.

I revideringen av strategien mot arbeidslivskriminalitet er det viktig å forsterke tiltak som gjør det enkelt å drive seriøst - og vanskeligere å drive kriminell virksomhet for leverandører, mener KS. Eksempler er godkjenningsordning innen renhold og e-guider og veiledninger for etablering i tråd med lov- og regelverk. Det er også behov videreutvikling av for ordninger som gjør det enklere å avdekke kriminelle leverandører gjennom kontroll og oppfølging. Verktøy som sanntidskontroll av oppdragstakere, e-bevis om leverandører vil effektivisere kontrollarbeid og reduserer ressursbehov. Samarbeid og økt informasjonsdeling og samordning av innsats tilsyns- og kontrollmyndigheter og politi er avgjørende for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.