Det var første gang politisk ledelse i KS møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Fra KS stilte styreleder Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder Sven Tore Løkslid, 2. nestleder Jenny Følling, Sirin Hellvin Stav (Oslo kommune) og Tomas Norvoll (Nordland fylkeskommune).

Kollektivtrafikk

Det er behov for betydelige midler for å opprettholde kollektivtilbudet i hele landet. KS frykter at passasjernedgangen under koronapandemien skal fortsette og at rutetilbudet reduseres for å spare kostnader. Det vil være stikk i strid med klimamålene om kollektivtransporten utkonkurreres av privatbilisme - om enn for en periode. Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV endrer ikke den situasjonen. Se pressemelding fra KS da tallene ble kjent.

Forfall på fylkesveg

Fylkeskommunene overtok om lag 44.000 km veg med betydelig vedlikeholdsetterslep fra staten i 2010. Fylkeskommunene har med det ansvaret for landets lengste vegnett. I dette ligger også ansvar for tunneler, rassikring, broer og annet. Behovet for investeringer og vedlikehold er umettelig. KS foreslår en opptrappingsplan gjennom statsbudsjettet, hvor det kan tenkes ulike innretninger på finansieringsordningen(e). Fylkeskommunene sitter på unik kompetanse innen transport og infrastruktur og kan blant annet bidra til kartlegging og kostnadsberegning. Det er derfor viktig med et nært samarbeid.

Finansiering av reduserte fergepriser

Både denne og den forrige regjeringen har lovet betydelig reduserte fergepriser. KS ba om at fylkeskommunene sikres en aktiv og reell deltakelse i den helhetlige gjennomgangen av fergeprisene som departementet har etterspurt. Fylkeskommunene må også involveres i arbeidet med forslag til et nytt takstregime for riks- og fylkesvegferger.