Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

- Situasjonen er nå svært krevende. Det vil i lengden ikke være mulig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av korona-pandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt, sier Gram.

- Kommunenes innsats under koronapandemien er underfinansiert. Vi forventer garantier for at kommunene blir kompensert slik at det ikke blir kutt i våre velferdstjenester, og med det kutt i koronaberedskapen, sier Mette Nord, leder i LO Kommune.

- Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene. Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal.

- Kompetanseutvikling, hele stillinger og tilstrekkelig ressurser er forutsetninger for å levere den kvaliteten de kommunale tjenestene trenger i en ekstraordinær tid. Dette er ikke mulig med dagens rammer, sier leder av YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Mange av våre medlemmer har jobbet veldig mye over lang tid. Lektorene og legene er blant våre medlemsgrupper som har hatt stor arbeidsmengde det siste halvåret. Vi er nødt til å sørge for at vi har nok ressurser for å unngå ytterligere press på alle de kommuneansatte som står i en veldig krevende situasjon. Kommunene skal ikke kompromisse på kvaliteten. Vi må sikre både smittevernberedskap og samtidig ivareta de ordinære tjenestene, sier leder av Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen

Arbeidslivets parter i kommunesektoren mener det er flere tiltak statlige myndigheter kan iverksette for å lette presset på kommunene. Målet med tiltakene er å bedre ressurs-situasjonen, slik at konsekvensene for sårbare grupper reduseres.

Blant de foreslåtte tiltak er:

  • Økt kapasitet på den nasjonale rådgivningstelefonen for å avhjelpe presset på kommunene.
  • Økt analysekapasitet på sykehus og private laboratorier som tilsvarer behovene i kommunene
  • Sikre at kommunene har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr i månedene framover
  • Det bør være mulig for en kommune uten smittepress å kunne gå over til grønt smittevernnivå.
  • Når kommunene må drive smitteverntiltak på gult nivå, bør det være åpning for at opplærings- og barnehagetilbudet kan tilpasses, blant annet til hvor mange av det pedagogiske personalet som er tilgjengelige, til tilgang på utstyr samt barnas og elevenes alder og behov.
  • Nasjonale myndigheter må kommunisere tydelig felles forståelse av handlingsrommet i lovverket, slik at kommunene har anledning til å prioritere helsetjenester til de som trenger de mest i en situasjon med økt beredskapsnivå.
Lenkeblokk Icon Les brevet fra KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor her: