Tilskudd til naturrestaurering  

Dette er en ny tilskuddsordning som gir kommuner, organisasjoner og private mulighet til å søke om midler til planlegging, gjennomføring og oppfølging av naturrestaureringstiltak. 

I 2024 er det satt av 10 millioner kroner til ordningen. Søknadsfrist: 5. april 024.  

Høring - NOU 2024:2 I samspill med naturen - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge  

Klima- og miljødepartementet sender på høring Naturrisikoutvalgets NOU 2024: 2 I samspill med naturen – naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Naturrisikoutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 22. juni 2022. 

Utvalgets mandat var blant annet å beskrive hva naturrisiko er, vurdere hvordan næringer og sektorer i Norge og samfunnet er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold, og se på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. Høringsfrist 15.6.2024  

Regjeringen vil løfte klimaarbeidet i kommunene  

Fremover skal vi utvikle lokalsamfunnene våre videre, kutte utslipp, bruke energi på en mer effektiv måte og tilpasse oss et klima i endring. Regjeringen foreslår nå nye retningslinjer for hvordan kommuner, fylkeskommuner og staten skal jobbe med klima og energi. 

De nye statlige planretningslinjene for klima og energi skal erstatte de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Forslaget skal nå ut på høring, og regjeringen ser frem til å få innspill fra et bredt spekter av aktører – både offentlige og private – som skal bruke retningslinjene i sin planlegging. 

Høring – forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet Høringsfrist: 12.6.2024 

Publikasjon 
Naturbaserte løsninger i kommunale planer 

Naturbaserte løsninger (NBL) har fått økende oppmerksomhet som en løsning for å håndtere ulike samfunnsutfordringer, deriblant effekter av klimaendringer. Rapporten er basert på et oppdrag for Miljødirektoratet om å undersøke om, i hvilken grad og på hvilken måte føringen om naturbaserte løsninger for klimatilpasning i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR klima) følges opp i samfunns- og arealplanleggingen i utvalgte norske kommuner.