Kompetanseløft for styrket klimatilpasning

Da Stortinget behandlet meldingen om klimatilpasning i januar, ble det flertall for et kompetanseløft for kommunesektorens arbeid med klimatilpasning. Det planlagte kompetanseløftet vil bestå av to hovedelementer; et utdanningsprogram og etablering av faglige nettverk. Kommuner i Trøndelag, Innlandet og Østfold har fått midler fra Miljødirektoratet for å etablere fylkesvise pilotnettverk som skal bidra til å styrke kompetansen på klimatilpasning.

Utlysning av landbrukets klima og miljømidler 2024

OBS; kort frist, 1. mars.
Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet, økologisk landbruk og til forurensning til vann, jord og luft. Både landbruksforetak, forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner kan søke.

Strategier for styrtregn- og overvannshåndtering

I dette webinaret får du høre hvordan Stockholm kommune jobber systematisk med å forberede seg på styrtregn og overvann, på kort og lang sikt. Tilnærmingen til Stockholm er antakelig like relevant for små byer og tettsteder som det er for store byer. I alle samfunn er det ulike aktører, ulike verdier og ulike interesser samlet innenfor ett og samme område. 

Lager kart over norsk naturskog

I et opprop har 167 forskere, deriblant mange ledende skogforskere, bedt regjeringen registrere og kartfeste de siste naturskogene i løpet av 2025.

Dette tar klima- og miljøministeren nå tak i ved å gi Miljødirektoratet i oppdrag å lage et offentlig kart over den gamle skogen som ikke er flatehogd. Det blir det første kartet som gir en samlet oversikt over naturskog i Norge. Kartet vil bli lagt ut i Naturbase. Kartet skal være ferdig så snart som mulig, og senest i løpet av året.

NOU 2024: 2

I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Utredningen beskriver hva naturrisiko er, vurderer hvordan aktører i Norge og samfunnet kan bli berørt av tap av natur og ser på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.