Kartleggingen viser at kommunene raskt kan sette i gang med tiltak på over 1,4 milliarder og fylkeskommunen alene har klare tiltak til nær 800 millioner kroner.

Dette er tiltak som kommunene raskt kan komme i gang med og som vil skape mye aktivitet i Vestfold og Telemark. De har god spredning og bare innen miljø- og energiøkonomiserende tiltak finner vi investeringer som kan bli over 100 millioner. Tiltak innen vann og avløp ligger på samme nivå, mens infrastrukturtiltak som asfaltering, bredbånd og rydding langs veg har investeringer langt over 200 millioner. Det er nettopp bredden av tiltak som kommunene har spilt inn på som kan være en viktig nøkkel for at bransjene vil komme gjennom denne krisen på en god måte, slik at vi reduserer arbeidsledigheten og permitteringene og kan unngå konkurser i vårt fylke.

Det er viktig at vi er klare med ulike prosjekter når sentrale myndigheter nå lanserer krisepakker. Det er forventet at regjeringen kommer med krisepakker i i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) som kommer i mai.

Vår kartlegging viser at kommunene og fylkeskommunen er klare til å håndtere en tiltakspakke som er betydelig større enn dette og vil med en ubyråkratiske ordning komme raskt i gang med nyttige og fornuftige tiltak som bidrar til at lokalt og regionalt næringsliv har muligheten til å holde hjulene i gang i en svært krevende tid. Fylkesstyreleder Sven Tore Løkslid mener det er kjempeviktig at vi forsøker å bruke kronene som kommer godt - og gjerne på tvers. For eksempel når det bygges gang- og sykkelveg kan man legge ned vann- og avløpsrør samtidig. Løkslid mener også at vi gjennom felles større innkjøp kan utnytte de midlene som kommer best mulig.

Samtidig er det viktig at disse tiltakene utføres av seriøse og gjerne lokale bedrifter og arbeidsfolk.

Vi venter i spenning – dette kan bli viktig for Vestfold og Telemark.

Bakgrunn

  • KS Vestfold og Telemark har gjennomført en kartlegging av planlagte, nødvendige oppussings-, vedlikeholds-, og driftsprosjekter i kommunene i Vestfold og Telemark.  Det samme ble også gjort av KS i forbindelse med finanskrisen i 2008/2009 med gode resultater. Informasjonen bruker KS på aggregert nivå som grunnlag for de innspill KS vil følge opp for å synliggjøre mulighetene som ligger hos kommunene til å gjennomføre raske tiltak for å holde hjulene i samfunnet i gang-
  • Kartleggingen har hatt som forutsetning at det gjelder ferdig planlagte tiltak og prosjekter som kun mangler finansiering for å kunne igangsettes.