Det er lange tradisjoner for at KS sammen med Statsforvalteren inviterer Rogalands kommuner og fylkeskommune til felles møte på Hotel Victoria i Stavanger. Etter at pandemien satte en stopper for denne møteplassen i et par år, ble det igjen en engasjerende og nyttig dag i desember, godt ledet av statsforvalter Bent Høie og KS Rogalands styreleder Odd Stangeland.

Statssekretær Ole Gustav Naruds innledning om Regjeringens satsinger skapte engasjement i salen. Kommunenes andel av havvind, differensiering av inndragningen av konsesjonskraftutbytte, tilskudd til utleieboliger og inntektsforutsigbarhet i forbindelse med mottak av flyktninger samt koronakompensasjon var blant temaene som ble løftet.

Utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tonje Espeland la vekt på kommunenes sentrale rolle i beredskap og krisehåndtering i sin innledning om krisehåndtering  - erfaringer og hva vi må forberede oss på.

Klepp kommune og Tysvær kommune bidro med erfaringer fra krisehåndtering fra henholdsvis fugleinfluensautbrudd og Kårstø-anlegget.

Bærekraftsinnsats ble belyst både fra samfunnsplanleggings- og tiltaksnivå, med Karmøys arbeid med samfunssdel, Sola kommunes bruk av KS-verktøyet 2040 begynner nå, fylkeskommunens bruk av Digital tvilling i forbindelse med ny bussvei, og Statsforvalterens arbeid med bærekraftmålene.

Møtet ble avsluttet med dialog om hvordan planprosesser kan bli bedre for å hindre innsigelser, med innlegg fra Rogaland fylkeskommune, Sola kommune, Eigersund kommune og Statsforvalter. Flere tok til orde for at det vil være nyttig med mer dialog undervegs og felles mål om færre innsigelser.