Varslingssaker er blant de mest krevende sakene en kommune som virksomhet må håndtere og slike saker dukker opp i de fleste kommuner fra tid til annen. Varslingssaker  tar mye tid og ressurser og kan ofte belaste hele organisasjonen hvis de ikke håndteres riktig til riktig tid. Det skal være en bevisst holdning til hva som er varsling og hva som eksempelvis er avvik, men samtidig skal det være en lav terskel for ansatte å bruke varslingsinstituttet for å sikre gode tjenester og et godt arbeidsmiljø.

Hva er varsling?

Retten til å varsle om et mulig kritikkverdig forhold er hjemlet i Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A og kan defineres slik:

«Varsling er at en ansatt, i god tro og på en forsvarlig måte, melder fra om et kritikkverdig forhold i sin egen organisasjon, til noen som direkte eller indirekte har mulighet og/eller myndighet til å rette på forholdet.»

Hva betyr dette i praksis? Hvordan skal en tolke definisjonen riktig og hvordan skal en håndtere en varslingssak på en god og trygg måte? Og hvordan kan kommunene bygge kompetanse, dele erfaringer og lære av hverandre? Dette har kommunene i Rogaland vært opptatt av over lang tid og innledet et samarbeid.

Felles veileder

Januar i fjor ble det etter initiativ fra Stavanger kommune arrangert et seminar for fylkets kommunedirektører og personalsjefer der en rekker fagpersoner deltok med innlegg og i en paneldiskusjon. Under seminaret besluttet kommunedirektørene å sette i gang et arbeid med å utarbeide en felles regional veileder for varsling om mulige kritikkverdige forhold. Hensikten er å etablere et samarbeid om opplæring og kompetanseheving og en felles forståelse for hvordan varslingssaker bør håndteres. For å dele erfaringer og øke kompetansen settes varsling jevnlig på dagsorden hos personalsjefene og kommunedirektørene i sine respektive nettverk.

Det ble etablert to arbeidsgrupper satt sammen av ulike ressurspersoner, både på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, med følgende oppgaver:

• Utarbeidelse av felles definerte begreper

• Utarbeidelse av god praksis-guide

En har gjennom hele prosessen samarbeidet med professor Ståle Einarsen og advokat Harald Pedersen som begge er tilknyttet Arbeidsmiljøspesialistene. Disse har deltatt på samlinger med personalsjefnettverket og kommet med fortløpende innspill til arbeidsdokumentet. Kommunedirektørutvalget har vært referansegruppe for arbeidet.

Det endelige dokumentet ble godkjent av kommunedirektørenes årsmøte i juni. Dokumentet er en veileder tenkt som et grunnlag for kommunene og tilpasses lokale forhold.

Regional veileder

Det skal være en god delingskultur i KS og blant kommunene. Veilederen er å finne i vedlagte lenke og kan fritt brukes til inspirasjon av alle andre.