Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av dette tilbudet. Både for kommunens egen planlegging og for oss i KS er det fint om dere tar kontakt så snart som mulig for å gjøre en avtale. 

Hva er formålet med folkevalgtprogrammet?

Formålet med KS Folkevalgtprogram er å bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter. Programmet består av et basisprogram som vi anbefaler at gjennomføres over inntil to dager tidlig i perioden, og to mer skreddersydde folkevalgtdager som kan gjennomføres i løpet av hele perioden.

Programmet legger vekt på folkevalgtes roller og god rolleforståelse, samspillet med administrasjonen, samspillet mellom de folkevalgte og samspillet med lokalsamfunnet. Motivasjon og politikkutvikling på de folkevalgtes premisser står sentralt.

Hvem er målgruppen for programmet?

Målgruppen er de direkte valgte i kommunestyrene, fylkestingene og bydelsutvalgene, samt kommunedirektøren og dennes ledergruppe. Basert på en lokal vurdering er også folkevalgte i andre folkevalgte organer i målgruppen, samt folkevalgte i andre kommunale organer. KS anbefaler særlig at kontrollutvalgene deltar i programmet.

Hvem er prosessveiledere?

Programmet ledes av en eller to prosessveiledere. Den enkelte kommune kommer med ønske om hvilken prosessveileder de vil benytte. Det er også anledning til å velge prosessveiledere fra andre deler av landet, basert på ønsker om særskilt kompetanse. Prosessveiledere for Vest -Norge er:

  • Karl Johan Engelhart Olsen
  • Brit Nilsson Edland
  • Petter Steen
  • Sverre Olav Svarstad
  • Eirik Haga
  • Steinar Ness
  • Kristin Maurstad
Lenkeblokk Icon Mer informasjon om veilederne

Formøter

Før hver samling i regi av KS Folkevalgtprogram skal det gjennomføres et eller flere formøter mellom prosessveileder(ne) og den politiske og administrative ledelsen hvor de lokale ønskene og forventningene avklares og hvor man avtaler hvem som skal bidra og hvordan dagene best kan legges opp. Etter formøtet utarbeides det et detaljert program for dagene.

Hva er basisprogram og hva er folkevalgtdager?

Basisprogrammet gjennomføres fortrinnsvis tidlig i valgperioden, og KS anbefaler at det gjennomføres over to dager. Det legges opp til et eller flere formøte mellom ledelsen i kommunen/fylkeskommunen og prosessveilederne hvor forventninger, rammer og innretning drøftes og avtales. Det er viktig at programmet tilpasses de lokale ønskene og behovene. Basert på faglige innledninger, enten i form av korte foredrag, filmer eller aktuelle case, reflekterer og diskuterer de folkevalgte i grupper og i plenum.

Folkevalgtdagene er del to av programmet. På disse dagene kan man løfte opp et eller flere tema som kommunestyret eller fylkestinget ønsker et særskilt fokus på. Eksempler på tema kan være ny kommunelov, arbeidsgiverrollen, etikk, økonomi, samfunnsplanlegging, samskaping, innovasjon med mer. En folkevalgtdag kan være alt fra en hel dag med et eller flere tema, til kortere samlinger for eksempel i forbindelse med et møte i kommunestyret eller fylkestinget.

Hvor booker jeg?

Du kan sende en e-post til koordinator Victor Ebbesvik - victor.ebbesvik@ks.no - eller ta kontakt på telefon 91148273.

Dersom du vet hvilken prosessveileder du ønsker å bruke kan du ta kontakt direkte med vedkommende. Du finner kontaktinformasjon i lenken ovenfor.

Lenkeblokk Icon Mer informasjon om folkevalgtprogrammet