FoU-prosjekt

KS har satt i gang et FoU-prosjekt om hvilke utfordringer kommunene møter ved varsling. På dette grunnlag vil det utformes anbefalinger for å sikre at varslingssaker blir håndtert på en god og forsvarlig måte i fremtiden.

Bakgrunn

Varsling er et tema som i de senere år har fått økt oppmerksomhet i media og samfunnsdebatt. Tross høyt fokus på varsling opplever mange kommuner utfordringer når det gjelder håndtering av varsling. Utgangspunktet er varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven som alle plikter å følge. I tillegg finnes det mange retningslinjer og veiledere som kommunene og fylkeskommunene kan bruke i sitt arbeid med varsling. KS har laget en egen veileder om ytringsfrihet og varsling (pdf) som støtter opp under kommunenes arbeid med å utvikle en god ytringskultur. Mange kommuner har også tatt egne initiativ i arbeidet med varsling, f.eks. i Rogaland har kommunene gått sammen og laget en regional veileder for varsling om mulige kritikkverdige forhold (pdf). Denne ble lansert i juni 2020 og har vært til god støtte for kommunene i fylket. Det er imidlertid behov for mer kunnskap og bedre kompetanse rundt håndtering av varslingssaker i kommunene. 

Formål med FOU-arbeidet

Selv med et tydelig lovverk, mange veiledere og lokale rutiner, melder mange kommuner at varslingssaker oppleves som vanskelig. Det kan være mange årsaker til dette; Noen ganger kan et varsel være vanskelig å håndtere fordi det kommer utenom varslingsrutinen, f.eks. gjennom lokalpressen eller andre kanaler. Videre har noen kommuner opplevd at hele organisasjonen har blitt satt ut av spill ved varsling mot kommunedirektøren. I tillegg er det mange andre vurderinger knyttet til håndtering av varsling som oppleves som vanskelig.

Formålet med FOU-arbeidet er to-delt:

  • Først å kartlegge de utfordringene kommunene selv identifiserer ved varsling, og
  • Deretter å få fram anbefalinger slik at varslingssaker i fremtiden håndteres på en god og forsvarlig måte.

FOU-arbeidet tar utgangspunkt i konkrete erfaringer kommunene har med varslingssaker, samt hvilke utfordringer kommunene har opplevd å stå overfor i sin oppfølging og håndtering av denne typen saker. Ambisjonen er at kartleggingen og anbefalingene skal bidra til at arbeidet med varsling i enda større grad blir et verktøy for utvikling og forbedring for kommunene.

Oppdraget ble utlyst sent i 2022 og gikk til Deloitte som nå er i gang med kartleggingen. FOU-arbeidet er planlagt ferdigstilt i juni 2023.